Online prihláška    Písomná prihláška    Registrácia    Prihlásenie

O nás

as3 o nas

Asociácia správcov a správcovských spoločností (AS3) združuje subjekty (fyzické aj právnické osoby), ktoré na vysokoprofesionálnej úrovni niekoľko rokov vykonávajú činnosti v nasledovných oblastiach:

Členmi AS3 sú:

Vznik AS3, resp. integrácia jednotlivých oblastí vyplynula z praxe ako aj zo vzájomné ho prepojenia činností správcov v jednotlivých oblastiach.
Insolvenční správcovia zabezpečujú svojou činnosťou zákonom ustanovený režim fungovania dlžníckych subjektov, či už v reštruktrukturalizačnom alebo v konkurznom konaní, a z ich činnosti vyplýva zo zákona priama povinnosť v súvislosti so správou (ochranou) registratúry, či už hodnoty „S“ alebo „A“. Správcovia registratúry vykonávajú správu registratúry (Dokument Management System) a jej správne vykonávanie zabezpečuje ochranu pred únikom informácií patriacich jednotlivým subjektom a teda je úzko prepojená s informačnou bezpečnosťou a ochranou osobných údajov, čo už je činnosťou správcov sietí.

GRATULUJEME VÍŤAZKE Z PODUJATIA 07.06.2017...
AKTUALITA:VÍŤAZKOU ŽREBOVANIA Z PODUJATIA 07.06.2017 JE JUDR. JARMILA ZAHRADNÍKOVÁ Z BRATISLAVY. VÝHROU JE BEZPLATNÁ ÚČASŤ NA PODUJATÍ PODĽA VLASTNÉHO VÝBERU.GRATULUJEME!
GRATULUJEME VÍŤAZKE Z PODUJATIA 12.05.2017...
AKTUALITA:VÍŤAZKOU ŽREBOVANIA Z PODUJATIA 12.05.2017 JE JUDR. VIERA NOVÁKOVÁ Z BANSKEJ BYSTRICE. VÝHROU JE BEZPLATNÁ ÚČASŤ NA PODUJATÍ PODĽA VLASTNÉHO VÝBERU.GRATULUJEME!