Online prihláška    Písomná prihláška    Registrácia    Prihlásenie

O nás

as3 o nas

Asociácia správcov a správcovských spoločností (AS3) združuje subjekty (fyzické aj právnické osoby), ktoré na vysokoprofesionálnej úrovni niekoľko rokov vykonávajú činnosti v nasledovných oblastiach:

Členmi AS3 sú:

Vznik AS3, resp. integrácia jednotlivých oblastí vyplynula z praxe ako aj zo vzájomné ho prepojenia činností správcov v jednotlivých oblastiach.
Insolvenční správcovia zabezpečujú svojou činnosťou zákonom ustanovený režim fungovania dlžníckych subjektov, či už v reštruktrukturalizačnom alebo v konkurznom konaní, a z ich činnosti vyplýva zo zákona priama povinnosť v súvislosti so správou (ochranou) registratúry, či už hodnoty „S“ alebo „A“. Správcovia registratúry vykonávajú správu registratúry (Dokument Management System) a jej správne vykonávanie zabezpečuje ochranu pred únikom informácií patriacich jednotlivým subjektom a teda je úzko prepojená s informačnou bezpečnosťou a ochranou osobných údajov, čo už je činnosťou správcov sietí.

07.06.2017 - KATASTRÁLNY ZÁKON V SÚVISLOS...
Téma podujatia: KATASTRÁLNY ZÁKON V SÚVISLOSTIACH SO ZÁKONOM O KONKURZE A REŠTRUKTURALIZÁCII, DODATOČNÁ LIKVIDÁCIA A ZÁPISY VLASTNÍCKYCH PRÁV DO KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ V ODVOLANÍ NA ZKR, DISKVALIFIKÁCIA A REGISTER DISKVALIFIKÁCIÍ,  PREMENY OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ,  ZODPOVEDNOSŤ ZA ÚPADOK,  ZMENY VO VEDENÍ INCIDENČNÝCH SPOROV A ZODPOVEDNOSŤ SKP. ...
12.05.2017 - PRVÉ APLIKAČNÉ SKÚSENOSTI S N...
Téma podujatia: PRVÉ APLIKAČNÉ SKÚSENOSTI S NOVELOU ZKR V OBLASTI ODDĹŽENIA FYZICKÝCH OSÔB A REŠTRUKTURALIZÁCIE, ŠIKANÓZNE NÁVRHY NA KONKURZ VS. ŠPEKULATÍVNA OBRANA DLŽNÍKA *****Cieľová skupina: Seminár je určený najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov v zmysle zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a do...