Online prihláška    Registrácia    Prihlásenie

VZDELÁVANIE - Kreditovane podujatie SKP 14.05.2018-OBCHODNÉ, OBČIANSKE, KONKURZNÉ A EXEKUČNÉ PRÁVO V ROKOCH 2017 A 2018 - BA

Organizátor:
AS3
ASOCIÁCIA SPRÁVCOV A SPRÁVCOVSKÝCH SPOLOČNOSTÍ

registrovaná MINISTERSTVOM SPRAVODLIVOSTI SR
Ružová dolina č. 17, 821 08 Bratislava, IČO: 42280893


si Vás dovoľuje  pozvať  v rámci ďaľšieho vzdelávania správcov  na odborný seminár.

POZVÁNKA 
na
„Odborný kreditovaný seminár pre  SKP“.

Téma podujatia:


"OBCHODNÉ, OBČIANSKE, KONKURZNÉ A EXEKUČNÉ PRÁVO V ROKOCH 2017 A 2018"

(bližšie informácie, viď harmonogram / program podujatia)

 
 

Termín a miesto konania:
Seminár je otvorený do 14.05.2018

Termín seminára: 14.05.2018

Začiatok seminára: o 09:00 (prezentácia od 08:30)

Miesto konania seminára:

BA - VIENNA HOUSE EASY CHOPIN BRATISLAVA
Galvaniho 28, 821 04 Bratislava
https://www.viennahouse.com/sk/easy-chopin-bratislava/poloha.htmlLektori:
JUDr. Martin Maliar - generálny riaditeľ sekcie civilného práva MS SR
Cieľová skupina:
Seminár je určený najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov v zmysle zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MS SR č. 291/2005 o vzdelávacom po­riadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie. Seminár je vhodný taktiež pre advokátov a ekonómov.
Poplatky:
Účastnícky poplatok 119 € na osobu
je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z., § 3, ods. 1. 
V cene je zahrnuté wifi pripojenie, občerstvenie a obed pre účastníkov v zmysle zákona o cestovných náhradách.
Účastnícky poplatok 229 € pre dve osoby spolu pri registrácií dvoch osôb súčasne
je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z., § 3, ods. 1. 
V cene je zahrnuté wifi pripojenie, občerstvenie a obed pre účastníkov v zmysle zákona o cestovných náhradách.
Harmonogram/Program:
Harmonogram:
08:30 - 09:00 prezentácia
09:00 - 12:30 prednáška 
12:30 - 13:00 obed
13:00 - 16:30 prednáška 

OBCHODNÉ, OBČIANSKE, KONKURZNÉ A EXEKUČNÉ PRÁVO V ROKOCH 2017 A 2018
- ZHRNUTIE ZMIEN V EXEKUČNOM, OBCHODNOM A KONKURZNOM PRÁVE ZA ROK 2017
- VÝHĽAD ZMIEN V OBCHODNOM A EXEKUČNOM PRÁVE V ROKU 2018
- ELEKTRONIZÁCIA SÚDNYCH KONANÍ A PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Počet kreditných bodov pridelených MS SR:
6 bodov

Iné:
Možnosť objednania stravy:
Možnosť objednania ubytovania:
Fakturačné údaje:
AS3, Sídlo: Ružová dolina č. 17, 821 08 Bratislava, IČO: 42280893, DIČ: (neplátca DPH),
Registrované na Ministerstve vnútra SR č. VVS/1-900/90-41896
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Č. účtu: 2924901318/1100,
IBAN: SK72 1100 0000 0029 2490 1318,
vzdelavanie@as3.sk
www.as3.sk

Ako sa prihlásiť
Prihlásenie: Záväznú prihlášku so všetkými požadovanými údajmi môžete vyplniť a prihlásiť sa online.

Do tohto termínu žiadame uhradiť účastnícky poplatok na číslo účtu: 2924901318/1100, IBAN: SK72 1100 0000 0029 2490 1318, Tatra banka, a.s., Bratislava, KS: 0308, VS: IČO Vašej organizácie, ŠS: termín školenia (ddmmrrrr).

 

Poučenie:
 Prihláška na kurz/seminár/e-learning je záväzná. Odoslaním záväznej prihlášky odosielateľ súhlasí s podmienkami účasti prihlásenej osoby na podujatí. 
Za prihláseného účastníka sa môže zúčastniť náhradník. V prípade neúčasti alebo zrušení objednávky po uzávierke prihlášok na jednotlivé podujatie (tri kalendárne dni pred začiatkom podujatia) sa zaplatená cena za kurz/seminár/e-learning nevracia. Pri zrušení objednávky v termíne do uzávierky kurzu/seminára/e-learningu je storno poplatok 60 % z ceny. Zaslaním prihlášky zmluvné strany uzatvárajú dohodu o cene. Faktúru (daňový doklad) obdržíte po úhrade predfaktúry e-mailom.

Vydanie duplikátu osvedčenia, certifikátu, resp. potvrdenia je spoplatnené.
14.05.2018-OBCHODNÉ, OBČIANSKE, KONKURZNÉ ...
Seminár je určený najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov v zmysle zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MS SR č. 291/2005 o vzdelávacom po­riadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie. Seminár je vhodný taktiež pre advokátov a ekonómov....