Online prihláška    Registrácia    Prihlásenie

Poslanie

STANOVY

Občianskeho združenia

ASOCIÁCIA SPRÁVCOV A SPRÁVCOVSKÝCH SPOLOČNOSTÍ

(úplné znenie zo dňa 19.08.2013)

 

Občianske združenie ASOCIÁCIA SPRÁVCOV A SPRÁVCOVSKÝCH SPOLOČNOSTÍ (ďalej len „občianske združenie“) vzniká registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky v súlade s ustanoveniami zákona číslo 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

Článok I.
Základné ustanovenia

Názov občianskeho združenia znie: ASOCIÁCIA SPRÁVCOV A SPRÁVCOVSKÝCH SPOLOČNOSTÍ . Výnimočne (napr. v grafických symboloch) sa používa skratka AS3.

 

Sídlom občianskeho združenia je: Ružová dolina č.17, 821 08. Ďalšie kancelárie (prevádzky) sú zriadené na týchto adresách: Svätoplukova 32/10, 971 01 Prievidza a Kováčska č. 23, 931 01 Šamorín.

 

Občianske združenie je dobrovoľné, nezávislé a združuje členov na základe spoločného záujmu.

 

V právnych vzťahoch občianske združenie vystupuje vo vlastnom mene a za svoje záväzky zodpovedá celým svojim majetkom. Členovia občianskeho združenia neručia za záväzky združenia.

 

Občianske združenie je založené na dobu neurčitú.

Článok II.
Účel a cieľ združenia

Účelom občianskeho združenia je združovať správcov registratúry, insolvenčných správcov a správcov sietí. Podporou sa pre plnenie účelu občianskeho združenia rozumie činnosť združenia uskutočňovaná sústreďovaním a šírením teoretických a praktických poznatkov v oblasti správy registratúry a predarchívnej starostlivosti, výkonu správcovskej činnosti v reštrukturalizáciach a konkurzoch a správy sietí formou organizovania školení, seminárov, diskusií, uskutočňovaním PR aktivít a pod.

 

Cieľom činnosti združenia je najmä:

 • integrácia správcov registratúry, insolvečných správcov (správcov konkurznej podstaty – konkurzných a reštrukturalizačných správcov) a správcov sietí
 • prosperita členov,
 • presadzovanie záujmov členov,
 • vzájomná spolupráca členov vo všetkých oblastiach,
 • využívanie nových poznatkov v súvisiacich odboroch pre potreby členov asociácie a zvyšovanie kvality služieb nimi poskytovaných,
 • novelizácia a podieľanie sa na novelizáciách legislatívnych podmienok súvisiacich s realizovanými činnosťami,
 • zvyšovanie profesnej úrovne členov a ich pracovníkov,
 • koordinácia členov pri zavádzaní nových metód a legislatívnych zmien,
 • vzdelávacia činnosť formou profesného vzdelávania, kurzov, seminárov, konferencií za účelom zabezpečenia vysokej kvality odbornosti a informovania o aktuálnych zmenách v legislatívno – ekonomickej oblasti,
 • šírenie povedomia a ochrana spotrebiteľa.

Vzhľadom k tomu, že k základným princípom občianskeho združenia patrí združovanie správcov vo vyššie uvedených oblastiach na celom území SR, je asociácia otvorená pre spoluprácu so všetkými subjektmi pôsobiacimi na trhu v uvedených oblastiach a úzko súvisiacich oblastiach, ktoré kladú dôraz na vysokú profesionálnu úroveň a etické zásady pri svojej činnosti.

 

V záujme naplnenia svojich cieľov občianske združenie spolupracuje s organizáciami a inštitúciami v Slovenskej republike i v zahraničí, ktoré majú obdobné poslanie.

Článok III.
Členstvo

Členom občianskeho združenia môžu byť fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávajú na území Slovenskej republiky činnosť správcov registratúry, insolvenčných správcov (konkurz a reštrukturalizácia), správcov sietí, súhlasia so stanovami a cieľmi združenia a riadne uhradili stanovené členské.

 

Občianske združenie má riadnych a čestných členov.

 

Za riadneho člena občianskeho združenia sa považuje fyzická alebo právnická osoba vykonávajúca činnosť správcov registratúry, insolvenčných správcov (konkurz a reštrukturalizácia), správcov sietí.

 

Za čestného člena sa považuje právnická alebo fyzická osoba, pôsobiaca v súvisiacich oboroch, ktoré úspešne napomáhajú plneniu cieľu združenia.

 

O prijatí za riadneho člena občianskeho združenia rozhoduje na základe písomnej prihlášky Prezídium občianskeho združenia.

 

Rozhodnutie o prijatí alebo zamietnutí žiadosti o členstvo oznámi Prezídium záujemcovi najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa obdržania žiadosti. Členstvo vzniká na základe rozhodnutia Prezídia o prijatí, dňom uhradenia členského príspevku. Dňom uhradenia sa rozumie deň pripísania členského príspevku na účet občianskeho združenia. 

O prijatí čestného člena rozhoduje valné zhromaždenie. Čestní členovia sú oprávnení zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných združením a hlasovať hlasom poradným na zasadnutiach valného zhromaždenia združenia. Čestní členovia nie sú povinní uhradiť členský príspevok. Ostatné členské práva a povinností vyplývajúce z týchto stanov sa vzťahujú aj na čestných členov občianskeho združenia. 

Zánik členstva nastáva

 • písomným oznámením člena o vystúpení
 • úmrtím člena resp. zánikom právnickej osoby
 • vylúčením na základe odôvodneného rozhodnutia Prezídia a to najmä v prípade:
  - profesijne neetického konania, ktoré poškodzuje poslanie, ciele, záujmy alebo dobré meno združenia
  - hrubého porušenia alebo opakovaného menej závažného porušenia stanov združenia
 • zánikom oprávnenia na vykonávanie predmetu činnosti, ktorý je predpokladom pre vznik členstva v združení,  vyhlásením konkurzu, povolením vyrovnania alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu z dôvodu nedostatku majetku postačujúceho na úhradu trov konkurzného konania
 • zánikom občianskeho združenia. 

Člen, ktorého členstvo zanikne z dôvodov špecifikovaných v predchádzajúcom odseku tohoto článku nemá nárok na vrátenie uhradeného členského príspevku resp. jeho alikvotnej časti. 

Článok IV.
Práva a povinnosti členov

Člen má právo najmä:

 • podieľať sa na činnosti občianskeho združenia
 • voliť a byť volený do príslušných orgánov občianskeho združeniapodávať orgánom občianskeho združenia podnety a sťažnosti a žiadať o stanovisko k nim
 • byť informovaný o činnosti a rozhodnutiach orgánov občianskeho združenia
 • zúčastňovať sa na zasadnutiach príslušných orgánov občianskeho združenia. 

Povinnosti člena sú najmä:

 • dodržiavať prijaté stanovy občianskeho združenia.
 • rešpektovať rozhodnutia príslušných orgánov občianskeho združenia.
 • aktívne sa podieľať na činnosti a napĺňaní cieľov občianskeho združenia
 • uhradiť členský príspevok s výnimkou špecifikovanou v článku III. ods. 7.
Článok V.
Orgány združenia
 
Orgánmi občianskeho združenia sú:
 • Valné zhromaždenie
 • Prezídium (prezident, viceprezident)
 • Revízna komisia 
Článok VI.
Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom občianskeho združenia a je tvorené z riadnych členov občianskeho združenia. Valné zhromaždenie sa schádza podľa potreby, najmenej však raz ročne, na základe písomnej pozvánky zaslanej v lehote desať (10) dní pred termínom konania Valného zhromaždenia povereným členom prezídia.

 

Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jeho riadnych členov. Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

V právomoci valného zhromaždenia je najmä:

 • schvaľovať stanovy občianskeho združenia, ich zmeny a doplnky
 • voliť a odvolávať členov Prezídia a Revíznej komisie
 • schvaľovať plán činnosti a návrh rozpočtu
 • prijímať správu o činnosti a kontrolnú správu o hospodárení
 • rozhodnúť o prijatí čestných členov občianskeho združenia
 • prijať rozhodnutie o zrušení občianskeho združenia
Článok VII.
Prezídium

Prezídium je výkonným orgánom občianskeho združenia v období medzi valnými zhromaždeniami. Za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.

 

Prezídium je najmenej dvoj (2) členné a najviac troj (3) členné. Prezídium sa skladá z prezidenta a viceprezidenta, príp. viceprezidentov.

 

Prezídium sa schádza najmenej jeden krát (1x) do mesiaca. Rokovania zvoláva a riadi prezident prípadne ním poverený zástupca. Prezídium je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Prezídium rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých členov.

 

Prezídium najmä:

 • zabezpečuje činnosť občianskeho združenia
 •  spracováva plány a správy o činnosti, návrh rozpočtu
 • rozhoduje o prijatí a vylúčení členov
 • rozhoduje o zrušení združenia v prípade, že sa nemôže zísť valné zhromaždenie
 • ustanovuje likvidátora v prípade zrušenia združenia
 • rozhoduje o výške členského príspevku
 • zvoláva a pripravuje valné zhromaždenia

Prezídium môže na zabezpečenie svojej činnosti:

 • zriadiť sekretariát
 • ustanoviť platného výkonného riaditeľa občianskeho združenia
 • prijímať do pracovného pomeru ďalšie osoby

Prezident občianskeho združenia zastupuje združenie navonok, zvoláva a riadi zasadnutia Prezídia. V prípade jeho neprítomnosti ho zastupuje viceprezident.

 

Prezident a Viceprezident sú zároveň aj štatutárnym orgánom združenia. Za združenie koná každý samostatne a neobmedzene. 

Článok VIII.
Revízna komisia

Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia. Za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.

 

Revízna komisia má najmenej dvoch (2) členov a najviac troch (3) členov, volených valným zhromaždením, ktorí si zo svojich radov volia predsedu.

 

Revízna komisia sa schádza najmenej dvakrát (2) do roka. Jej zasadnutie riadi predseda. Kontrolná komisia prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou všetkých členov

Revízna komisia najmä:

 • kontroluje hospodárenie občianskeho združenia, upozorňuje na nedostatky a navrhuje riešenia na ich odstránenie.
 • kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorného poriadku
 • spracováva správu o hospodárení občianskeho združenia
 
Článok IX.
Hospodárenie združenia

Občianske združenie hospodári s nadobudnutým majetkom.

2.  Zdrojmi majetku sú:

 • príspevky, dary, dotácie a granty od fyzických a právnických osôb
 • členské príspevky
 • výnosy majetku

3. Hospodárenie prebieha na základe schváleného rozpočtu.

4. Za hospodárenie združenia zodpovedá Prezídium.

Článok X.
Zánik združenia

Občianske združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo spojením s iným združením.

Ak občianske združenie zaniká dobrovoľným rozpustením, Prezídium ustanoví likvidátora

Pri likvidácii sa najskôr uhradia všetky záväzky združenia. Majetok sa v prípade likvidácie môže použiť výlučne na účely spojené s jeho cieľom alebo na charitu.

Článok XI.
Záverečné ustanovenie

Stanovy nadobúdajú platnosť dňom schválenia valným zhromaždením 

Občianske združenie vzniká dňom registrácie na ministerstve vnútra. Poplatok za registráciu občianskeho združenia činí 66,- EUR.

 
V Bratislave dňa 19.08.2013
14.03.2024-ONLINE-Králik,Rampášek - ONLINE...
správcovia konkurznej podstaty, advokáti, ekonómovia, audítori a širšia verejnosť.
16.05.2024-ONLINE-Králik,Maliar - ONLINE, ...
správcovia konkurznej podstaty, advokáti, ekonómovia, audítori a širšia verejnosť.