Online prihláška    Registrácia    Prihlásenie

VZDELÁVANIE - Kreditovane podujatie SKP 06.05.2022 - KOŠICE - Török/Dolný - KE

Organizátor:
ONLINE PRIHLÁSENIE tu: https://as3.sk/online-prihlasenie-vyber


AS3

ASOCIÁCIA SPRÁVCOV A SPRÁVCOVSKÝCH SPOLOČNOSTÍ

registrovaná MINISTERSTVOM VNÚTRA SR
Ružová dolina č. 17, 821 08 Bratislava, IČO: 42280893


si Vás dovoľuje  pozvať  v rámci ďaľšieho vzdelávania správcov  na kreditované odborné podujatie.

POZVÁNKA 
na
„Odborné kreditované podujatie pre  SKP“.

Téma podujatia:
v časti Harmonogram / Program

Termín a miesto konania:
Seminár je otvorený do 07.05.2022

Termín seminára: 06.05.2022

Začiatok seminára: o 08:30 (prezentácia od 08:00)

Miesto konania seminára:
KE - Hotel Ambassador ****, Hlavná 101, 040 01 Košice
www.ambassador.sk


Lektori:

Mgr. JUDr. Lucián Török, Okresný súd Košice I.
JUDr. Jaroslav Dolný, PhD., advokát a správca
Cieľová skupina:
ONLINE PRIHLÁSENIE tu: https://as3.sk/online-prihlasenie-vyber
***
Podujatie je určené najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov v zmysle zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MS SR č. 291/2005 o vzdelávacom po­riadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie. Podujatie je vhodné taktiež pre advokátov a ekonómov.
Poplatky:
Účastnícky poplatok 89 € na osobu
je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z., § 3, ods. 1. 
V cene je zahrnuté wifi pripojenie, coffeebreak (minerálka, káva, čaj, občerstvenie) pre účastníkov v zmysle zákona o cestovných náhradách. V cene nie je zahrnutý obed.
Účastnícky poplatok 169 € pre dve osoby spolu pri registrácií dvoch osôb súčasne
je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z., § 3, ods. 1. 
V cene je zahrnuté wifi pripojenie, coffeebreak (minerálka, káva, čaj, občerstvenie) pre účastníkov v zmysle zákona o cestovných náhradách. V cene nie je zahrnutý obed.
Harmonogram/Program:


Otázky môžete zasielať na e-mail (do predmetu uveďte dátum podujatia "Otázky dd.mm.rrrr"): vzdelavanie@as3.sk, príp. priamo na podujatí, pri online forme do chatu.

HARMONOGRAM ODBORNÉHO PODUJATIA:

8,00 – 8,30 – prezentácia
8,30 - 12,00 - prednáška - 3,5 hod
12,00 - 13:00 - prestávka
13,00 - 15,30 - prednáška - 2,5 hod
15,30 - 16,00 - prestávka
16,00 - 18,00 - prednáška - 2 hod


PROGRAM:
/1/ Vybrané zmeny v zákone o konkurze a reštrukturalizácii, v zákone o správcoch
a v Civilnom sporovom poriadku, ich aplikácia v praxi a komparácia s pôvodnými
ustanoveniami v kontexte prechodných ustanovení (napr. vstup do konania, dočasný
veriteľský výbor, dohľad súdu, prihlasovanie pohľadávok, oddiel špeciálnych správcov,
kauzálna príslušnosť a pod.)
2/ Nová právna úprava verejnej a neverejnej preventívnej reštrukturalizácie a súvisiacich
právnych predpisov
/3/ Zodpovedanie otázok od účastníkov seminára
/4/ Diskusia

Počet kreditných bodov pridelených MS SR:
6 bodov

Iné:
Možnosť objednania stravy:
Možnosť objednania ubytovania:
Fakturačné údaje:
AS3, Sídlo: Ružová dolina č. 17, 821 08 Bratislava, IČO: 42280893, DIČ: (neplátca DPH),
Registrované na Ministerstve vnútra SR č. VVS/1-900/90-41896
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Č. účtu: 2924901318/1100,
IBAN: SK72 1100 0000 0029 2490 1318,
vzdelavanie@as3.sk
www.as3.sk

Ako sa prihlásiť
Prihlásenie: Záväznú prihlášku so všetkými požadovanými údajmi môžete vyplniť a prihlásiť sa na: https://as3.sk/online-prihlasenie-vyber


Do tohto termínu žiadame uhradiť účastnícky poplatok na číslo účtu: 2924901318/1100, IBAN: SK72 1100 0000 0029 2490 1318, Tatra banka, a.s., Bratislava, KS: 0308, VS: IČO Vašej organizácie, ŠS: termín školenia (ddmmrrrr).

 

Poučenie:
 Prihláška na kurz/seminár/e-learning je záväzná. Odoslaním záväznej prihlášky odosielateľ súhlasí s podmienkami účasti prihlásenej osoby na podujatí. 
Za prihláseného účastníka sa môže zúčastniť náhradník. V prípade neúčasti alebo zrušení objednávky po uzávierke prihlášok na jednotlivé podujatie (tri kalendárne dni pred začiatkom podujatia) sa zaplatená cena za kurz/seminár/e-learning nevracia. Pri zrušení objednávky v termíne do uzávierky kurzu/seminára/e-learningu je storno poplatok 60 % z ceny. Zaslaním prihlášky zmluvné strany uzatvárajú dohodu o cene. Faktúru (daňový doklad) obdržíte po úhrade predfaktúry e-mailom. 

Vydanie duplikátu osvedčenia, certifikátu, resp. potvrdenia je spoplatnené.