Online prihláška    Registrácia    Prihlásenie

VZDELÁVANIE - Kreditovane podujatie SKP 07.06.2019 - AKTUALITY Z CIVILNÉHO PRÁVA - BA

Organizátor:
AS3
ASOCIÁCIA SPRÁVCOV A SPRÁVCOVSKÝCH SPOLOČNOSTÍ

registrovaná MINISTERSTVOM VNÚTRA SR
Ružová dolina č. 17, 821 08 Bratislava, IČO: 42280893

si Vás dovoľuje  pozvať  v rámci ďaľšieho vzdelávania správcov  na kreditované odborné podujatie.

POZVÁNKA 
na
„Odborné kreditované podujatie pre  SKP“.

Téma podujatia:

AKTUALITY Z CIVILNÉHO PRÁVA
so zameraním sa na insolvenčné právo.
Zásada "Nemo plus iuris" v právnom poriadku SR.
Správca a kataster nehnuteľností.
Správca ako likvidátor obchodnej spoločnosti - plánované zmeny.

Termín a miesto konania:
Seminár je otvorený do 07.06.2019

Termín seminára: 07.06.2019

Začiatok seminára: o 09:00 (prezentácia od 08:30)

Miesto konania seminára:
BA - VIENNA HOUSE EASY BRATISLAVA
Galvaniho 28, 821 04 BratislavaLektori:
JUDr. Martin MALIAR - generálny riaditeľ sekcie civilného práva MS SR
Cieľová skupina:
Podujatie je určené najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov v zmysle zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MS SR č. 291/2005 o vzdelávacom po­riadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie. Podujatie je vhodné taktiež pre advokátov a ekonómov.
Poplatky:
Účastnícky poplatok 109 € na osobu
je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z., § 3, ods. 1. 
V cene je zahrnuté wifi pripojenie, pitný režim (minerálka, káva, čaj), občerstvenie a obed pre účastníkov v zmysle zákona o cestovných náhradách.
Účastnícky poplatok 209 € pre dve osoby spolu pri registrácií dvoch osôb súčasne
je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z., § 3, ods. 1. 
V cene je zahrnuté wifi pripojenie, pitný režim (minerálka, káva, čaj), občerstvenie a obed pre účastníkov v zmysle zákona o cestovných náhradách.
Harmonogram/Program:
PROGRAM ODBORNÉHO PODUJATIA: 
08,30 - 09,00     prezentácia
09,00 - 12,00     prednáška
12,00 - 12,30     OBED (v cene podujatia)
12,30 - 17,30     prednáška
 
 
OBSAH PREDNÁŠKY:
1. Aktuality z civilného práva, so zameraním sa na insolvenčné právo.
2. Zásada "Nemo plus iuris" v právnom poriadku SR.
3. Správca a kataster nehnuteľností.
4. Správca ako likvidátor obchodnej spoločnosti - plánované zmeny.
5. Zodpovedanie otázok účastníkov seminára ohľadne rôznych oblastí konkurzu a reštrukturalizácie, ktoré boli zaslané usporiadateľovi mailom pred konaním seminára.

Počet kreditných bodov pridelených MS SR:
6 bodov

Iné:
Možnosť objednania stravy:
 
Možnosť objednania ubytovania:
Fakturačné údaje:
 
AS3, Sídlo: Ružová dolina č. 17, 821 08 Bratislava, IČO: 42280893, DIČ: (neplátca DPH),
Registrované na Ministerstve vnútra SR č. VVS/1-900/90-41896
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Č. účtu: 2924901318/1100,
IBAN: SK72 1100 0000 0029 2490 1318,
vzdelavanie@as3.sk
www.as3.sk

Ako sa prihlásiť
Prihlásenie: Záväznú prihlášku so všetkými požadovanými údajmi môžete vyplniť a prihlásiť sa online.

Do tohto termínu žiadame uhradiť účastnícky poplatok na číslo účtu: 2924901318/1100, IBAN: SK72 1100 0000 0029 2490 1318, Tatra banka, a.s., Bratislava, KS: 0308, VS: IČO Vašej organizácie, ŠS: termín školenia (ddmmrrrr).

 

Poučenie:
 Prihláška na kurz/seminár/e-learning je záväzná. Odoslaním záväznej prihlášky odosielateľ súhlasí s podmienkami účasti prihlásenej osoby na podujatí. 
Za prihláseného účastníka sa môže zúčastniť náhradník. V prípade neúčasti alebo zrušení objednávky po uzávierke prihlášok na jednotlivé podujatie (tri kalendárne dni pred začiatkom podujatia) sa zaplatená cena za kurz/seminár/e-learning nevracia. Pri zrušení objednávky v termíne do uzávierky kurzu/seminára/e-learningu je storno poplatok 60 % z ceny. Zaslaním prihlášky zmluvné strany uzatvárajú dohodu o cene. Faktúru (daňový doklad) obdržíte po úhrade predfaktúry e-mailom. 

Vydanie duplikátu osvedčenia, certifikátu, resp. potvrdenia je spoplatnené.
02.10.2019 - ODDĹŽENIE SPLÁTKOVÝM KALENDÁR...
Podujatie je určené najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov v zmysle zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MS SR č. 291/2005 o vzdelávacom po­riadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie. Podujatie je vhodné taktiež pre advokátov a ekonómov....
06.12.2019 - PRÁVO EU. OSOBNÝ BANKROT. ZÁL...
Podujatie je určené najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov v zmysle zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MS SR č. 291/2005 o vzdelávacom po­riadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie. Podujatie je vhodné taktiež pre advokátov a ekonómov....
12.11.2019 - JUDr. Andrej Radomský - BA
Podujatie je určené najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov v zmysle zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MS SR č. 291/2005 o vzdelávacom po­riadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie. Podujatie je vhodné taktiež pre advokátov a ekonómov....