Online prihláška    Registrácia    Prihlásenie

VZDELÁVANIE - Kreditovane podujatie SKP 12.11.2019 - SPORY VYVOLANÉ V KONKURZNOM KONANÍ - JUDr. Andrej Radomský - BA

Organizátor:
AS3
ASOCIÁCIA SPRÁVCOV A SPRÁVCOVSKÝCH SPOLOČNOSTÍ

registrovaná MINISTERSTVOM VNÚTRA SR
Ružová dolina č. 17, 821 08 Bratislava, IČO: 42280893


si Vás dovoľuje  pozvať  v rámci ďaľšieho vzdelávania správcov  na kreditované odborné podujatie.

POZVÁNKA 
na
„Odborné kreditované podujatie pre  SKP“.

Téma podujatia:
SPORY VYVOLANÉ V KONKURZNOM KONANÍ

Termín a miesto konania:
Seminár je otvorený do 12.11.2019

Termín seminára: 12.11.2019

Začiatok seminára: o 09:00 (prezentácia od 08:30)

Miesto konania seminára:
BA - VIENNA HOUSE EASY BRATISLAVA
Galvaniho 28, 821 04 Bratislava
https://www.viennahouse.com/sk/easy-bratislava/poloha.html


Lektori:
JUDr. Andrej Radomský - sudca Okresného súdu Michalovce, sudca Krajského súdu Prešov
Cieľová skupina:
Podujatie je určené najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov v zmysle zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MS SR č. 291/2005 o vzdelávacom po­riadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie. Podujatie je vhodné taktiež pre advokátov a ekonómov.
Poplatky:
Účastnícky poplatok 109 € na osobu
je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z., § 3, ods. 1. 
V cene je zahrnuté wifi pripojenie, pitný režim (minerálka, káva, čaj), občerstvenie a obed pre účastníkov v zmysle zákona o cestovných náhradách.
Účastnícky poplatok 209 € pre dve osoby spolu pri registrácií dvoch osôb súčasne
je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z., § 3, ods. 1. 
V cene je zahrnuté wifi pripojenie, pitný režim (minerálka, káva, čaj), občerstvenie a obed pre účastníkov v zmysle zákona o cestovných náhradách.
Harmonogram/Program:
PROGRAM ODBORNÉHO PODUJATIA: 
08,30 - 09,00     prezentácia
09,00 - 12,00     prednáška
12,00 - 12,30     obed
12,30 - 17,30     prednáška
 
 
OBSAH PREDNÁŠKY:
Témy, resp. všetky body budú prezentované s ohľadom na konkurzné konanie resp. s ohľadom na SPORY VYVOLANÉ V KONKURZNOM KONANÍ, pričom ku každému bodu, budú rozoberané konkrétne prípady súvisiace s konkurzným konaním
/1/  Proces pojednávania v civilnom sporovom konaní
/2/ Pojednávanie ako naplnenie princípu ústnosti, priamosti a verejnosti
/3/ Techniky procesného útoku a procesnej obrany na pojednávaní v sporovom konaní
/4/ Rozhodnutia súdu v konkurznom konaní, rozhodnutia súdu v priebehu konkurzného konania
/5/ Predpoklady pre vydanie rozhodnutia súdu bez nariadenia pojednávania
/6/ Rozsudok pre zmeškanie žalovaného, rozsudok pre zmeškanie žalobcu a podmienky pre ich vydanie
/7/ Zrušenie kontumačného rozsudku
/8/ Odvolanie voči kontumačnému rozsudku
/9/ Judikatúra súvisiaca s konkurzným konaním
/10/ Zodpovedanie otázok účastníkov seminára
Počet kreditných bodov pridelených MS SR:
6 bodov

Iné:
 
Možnosť objednania stravy:
Možnosť objednania ubytovania:
Fakturačné údaje:
AS3, Sídlo: Ružová dolina č. 17, 821 08 Bratislava, IČO: 42280893, DIČ: (neplátca DPH),
Registrované na Ministerstve vnútra SR č. VVS/1-900/90-41896
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Č. účtu: 2924901318/1100,
IBAN: SK72 1100 0000 0029 2490 1318,
vzdelavanie@as3.sk
www.as3.sk
 

Ako sa prihlásiť
Prihlásenie: Záväznú prihlášku so všetkými požadovanými údajmi môžete vyplniť a prihlásiť sa online.

Do tohto termínu žiadame uhradiť účastnícky poplatok na číslo účtu: 2924901318/1100, IBAN: SK72 1100 0000 0029 2490 1318, Tatra banka, a.s., Bratislava, KS: 0308, VS: IČO Vašej organizácie, ŠS: termín školenia (ddmmrrrr).

 

Poučenie:
 Prihláška na kurz/seminár/e-learning je záväzná. Odoslaním záväznej prihlášky odosielateľ súhlasí s podmienkami účasti prihlásenej osoby na podujatí. 
Za prihláseného účastníka sa môže zúčastniť náhradník. V prípade neúčasti alebo zrušení objednávky po uzávierke prihlášok na jednotlivé podujatie (tri kalendárne dni pred začiatkom podujatia) sa zaplatená cena za kurz/seminár/e-learning nevracia. Pri zrušení objednávky v termíne do uzávierky kurzu/seminára/e-learningu je storno poplatok 60 % z ceny. Zaslaním prihlášky zmluvné strany uzatvárajú dohodu o cene. Faktúru (daňový doklad) obdržíte po úhrade predfaktúry e-mailom. 

Vydanie duplikátu osvedčenia, certifikátu, resp. potvrdenia je spoplatnené.