Online prihláška    Registrácia    Prihlásenie

VZDELÁVANIE - Kreditovane podujatie SKP 28.09.2023 - Králik - BA - BA

Organizátor:
AS3
ASOCIÁCIA SPRÁVCOV A SPRÁVCOVSKÝCH SPOLOČNOSTÍ

registrovaná MINISTERSTVOM VNÚTRA SR
Ružová dolina č. 17, 821 08 Bratislava, IČO: 42280893


si Vás dovoľuje  pozvať  v rámci ďaľšieho vzdelávania správcov  na kreditované odborné podujatie.

POZVÁNKA 
na
„Odborné kreditované podujatie pre  SKP“.

Téma podujatia:
v časti Harmonogram / Program

Termín a miesto konania:
Seminár je otvorený do 28.09.2023

Termín seminára: 28.09.2023

Začiatok seminára: o 09:00 (prezentácia od 08:30)

Miesto konania seminára:
BA - HOTEL COLOR BRATISLAVA
www.hotelcolor.sk


Lektori:
JUDr. Matúš Králik, PhD., advokát, správca, poradca Ústavného súdu, bývalý sudca
Cieľová skupina:
Podujatie je určené najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov v zmysle zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MS SR č. 291/2005 o vzdelávacom po­riadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie. Podujatie je vhodné taktiež pre advokátov a ekonómov.
Poplatky:
Účastnícky poplatok 129 € na osobu
je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z., § 3, ods. 1. 
V cene je zahrnuté wifi pripojenie, pitný režim (minerálka, káva, čaj), občerstvenie a obed pre účastníkov v zmysle zákona o cestovných náhradách.
Účastnícky poplatok 249 € pre dve osoby spolu pri registrácií dvoch osôb súčasne
je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z., § 3, ods. 1. 
V cene je zahrnuté wifi pripojenie, pitný režim (minerálka, káva, čaj), občerstvenie a obed pre účastníkov v zmysle zákona o cestovných náhradách.
Harmonogram/Program:
Otázky môžete zasielať na e-mail (do predmetu uveďte dátum podujatia "Otázky dd.mm.rrrr"): vzdelavanie@as3.sk, príp. priamo na podujatí, pri online forme do chatu.

HARMONOGRAM ODBORNÉHO PODUJATIA: 

8,30 - 9,00 prezentácia
9,00 - 12,00 prednáška
12,00 - 13,00 obed
13,00 - 18,00 prednáškaPROGRAM:

- splátkový kalendár - podmienky, náklady, zastúpenie, priebeh konania v centre, priebeh konania na súde, účinky oddlženia, odklad exekúcie, súdne konania, skúšobné obdobie, aplikačná prax/aplikačné problémy pri oddlžení splátkovým kalendárom

- reštrukturalizácia verzus preventívna reštrukturalizácia

 

- odporovateľné právne úkony - odporovacia žaloba, náležitosti, lehoty, preukázanie úmysli dlžníka ukrátiť odporovaným právnym úkonom žalobcu ako veriteľa, odporovanie právnemu úkonu dlžníka, ktorý smeruje k uspokojeniu iného jeho dlhu (zvýhodňovanie veriteľa), analýza prípadov v súvislosti s aktuálnou judikatúrou

- zodpovedanie otázok účastníkov seminára

- diskusia

Počet kreditných bodov pridelených MS SR:
5 bodov

Iné:
Možnosť objednania stravy:
Možnosť objednania ubytovania:
Fakturačné údaje:
AS3, Sídlo: Ružová dolina č. 17, 821 08 Bratislava, IČO: 42280893, DIČ: (neplátca DPH),
Registrované na Ministerstve vnútra SR č. VVS/1-900/90-41896
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Č. účtu: 2924901318/1100,
IBAN: SK72 1100 0000 0029 2490 1318,
vzdelavanie@as3.sk
www.as3.sk

Ako sa prihlásiť
Prihlásenie: Záväznú prihlášku so všetkými požadovanými údajmi môžete vyplniť a prihlásiť sa ONLINE PRIHLÁSENIE tu: https://as3.sk/online-prihlasenie-vyber

Do tohto termínu žiadame uhradiť účastnícky poplatok na číslo účtu: 2924901318/1100, IBAN: SK72 1100 0000 0029 2490 1318, Tatra banka, a.s., Bratislava, KS: 0308, VS: IČO Vašej organizácie, ŠS: termín školenia (ddmmrrrr).

 

Poučenie:
 Prihláška na kurz/seminár/e-learning je záväzná. Odoslaním záväznej prihlášky odosielateľ súhlasí s podmienkami účasti prihlásenej osoby na podujatí. 
Za prihláseného účastníka sa môže zúčastniť náhradník. V prípade neúčasti alebo zrušení objednávky po uzávierke prihlášok na jednotlivé podujatie (tri kalendárne dni pred začiatkom podujatia) sa zaplatená cena za kurz/seminár/e-learning nevracia. Pri zrušení objednávky v termíne do uzávierky kurzu/seminára/e-learningu je storno poplatok 60 % z ceny. Zaslaním prihlášky zmluvné strany uzatvárajú dohodu o cene. Faktúru (daňový doklad) obdržíte po úhrade predfaktúry e-mailom. 

Vydanie duplikátu osvedčenia, certifikátu, resp. potvrdenia je spoplatnené.seminár