Online prihláška    Registrácia    Prihlásenie

VZDELÁVANIE - Kreditovane podujatie SKP 29.10.2019 - VERITEĽSKÉ ORGÁNY A SKP.ODPOROVATEĽNÝ NEÚČINNÝ PÚ.ZABEZPEČOVACIE PRÁVA.PREVÁDZKOVANIE V KONKURZE-JUDr. Matúš Králik, PhD. - BA

Organizátor:
AS3
ASOCIÁCIA SPRÁVCOV A SPRÁVCOVSKÝCH SPOLOČNOSTÍ

registrovaná MINISTERSTVOM VNÚTRA SR
Ružová dolina č. 17, 821 08 Bratislava, IČO: 42280893


si Vás dovoľuje  pozvať  v rámci ďaľšieho vzdelávania správcov  na kreditované odborné podujatie.

POZVÁNKA 
na
„Odborné kreditované podujatie pre  SKP“.

Téma podujatia:
VERITEĽSKÉ ORGÁNY A SPRÁVCA
ODPOROVATEĽNÝ/NEÚČINNÝ PRÁVNY ÚKON
ZABEZPEČOVACIE PRÁVA PODĽA DRUHEJ ČASTI ZÁKONA A ŠTVRTEJ ČASTI ZKR
PREVÁDZKOVANIE PODNIKU PO VYHLÁSENÍ KONKURZU

Termín a miesto konania:
Seminár je otvorený do 29.10.2019

Termín seminára: 29.10.2019

Začiatok seminára: o 09:00 (prezentácia od 08:30)

Miesto konania seminára:
BA - VIENNA HOUSE EASY BRATISLAVA
Galvaniho 28, 821 04 Bratislava
https://www.viennahouse.com/sk/easy-bratislava/poloha.html


Lektori:
JUDr. Matúš Králik, PhD., právnik, správca a bývalý sudca
Cieľová skupina:
Podujatie je určené najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov v zmysle zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MS SR č. 291/2005 o vzdelávacom po­riadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie. Podujatie je vhodné taktiež pre advokátov a ekonómov.
Poplatky:
Účastnícky poplatok 109 € na osobu
je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z., § 3, ods. 1. 
V cene je zahrnuté wifi pripojenie, pitný režim (minerálka, káva, čaj), občerstvenie a obed pre účastníkov v zmysle zákona o cestovných náhradách.
Účastnícky poplatok 209 € pre dve osoby spolu pri registrácií dvoch osôb súčasne
je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z., § 3, ods. 1. 
V cene je zahrnuté wifi pripojenie, pitný režim (minerálka, káva, čaj), občerstvenie a obed pre účastníkov v zmysle zákona o cestovných náhradách.
Harmonogram/Program:
PROGRAM ODBORNÉHO PODUJATIA: 
08,30 - 09,00     prezentácia
09,00 - 12,00     prednáška
12,00 - 12,30     obed
12,30 - 17,30     prednáška
 
 
OBSAH PREDNÁŠKY:
Veriteľské orgány a správca
výmena správcu
zvolanie schôdze veriteľov, schôdza veriteľov
veriteľský výbor
súd ako veriteľský výbor - keď súd nekoná a pokyny nevydáva, čo potom?
 
Odporovateľný/neúčinný právny úkon v insolvenčnom konaní - podstata odporovateľnosti 
  • odporovateľnosť v aplikačnej praxi konkurzných súdov
  • plnenie z odporovateľného úkonu v prospech konkurznej podstaty
  • úloha/pozícia správcu v incidenčnom konaní
  • konanie o určenie popretej pohľadávky
  • následky neúčinných právnych úkonov
  • náhrada škody
Zabezpečovacie práva podľa druhej časti zákona a podľa  štvrtej časti ZKR
Prevádzkovanie podniku po vyhlásení konkurzu
Počet kreditných bodov pridelených MS SR:
6 bodov

Iné:
Možnosť objednania stravy:
Možnosť objednania ubytovania:
Fakturačné údaje:
AS3, Sídlo: Ružová dolina č. 17, 821 08 Bratislava, IČO: 42280893, DIČ: (neplátca DPH),
Registrované na Ministerstve vnútra SR č. VVS/1-900/90-41896
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Č. účtu: 2924901318/1100,
IBAN: SK72 1100 0000 0029 2490 1318,
vzdelavanie@as3.sk
www.as3.sk

Ako sa prihlásiť
Prihlásenie: Záväznú prihlášku so všetkými požadovanými údajmi môžete vyplniť a prihlásiť sa online.

Do tohto termínu žiadame uhradiť účastnícky poplatok na číslo účtu: 2924901318/1100, IBAN: SK72 1100 0000 0029 2490 1318, Tatra banka, a.s., Bratislava, KS: 0308, VS: IČO Vašej organizácie, ŠS: termín školenia (ddmmrrrr).

 

Poučenie:
 Prihláška na kurz/seminár/e-learning je záväzná. Odoslaním záväznej prihlášky odosielateľ súhlasí s podmienkami účasti prihlásenej osoby na podujatí. 
Za prihláseného účastníka sa môže zúčastniť náhradník. V prípade neúčasti alebo zrušení objednávky po uzávierke prihlášok na jednotlivé podujatie (tri kalendárne dni pred začiatkom podujatia) sa zaplatená cena za kurz/seminár/e-learning nevracia. Pri zrušení objednávky v termíne do uzávierky kurzu/seminára/e-learningu je storno poplatok 60 % z ceny. Zaslaním prihlášky zmluvné strany uzatvárajú dohodu o cene. Faktúru (daňový doklad) obdržíte po úhrade predfaktúry e-mailom. 

Vydanie duplikátu osvedčenia, certifikátu, resp. potvrdenia je spoplatnené.