Online prihláška    Registrácia    Prihlásenie

O nás

as3 o nas


Vážení kolegovia,
týmto si Vám dovoľujeme dať do pozornosti, že v roku 2019 pripravujeme kreditované odborné vzdelávanie pre správcov:
02.10.2019, 29.10.2019, 12.11.2019, 06.12.2019.

Bližšie informácie sú uvedené v časti "Vzdelávanie".
V prípade záujmu o bližšie informácie, pošlite, prosíme, e-mail na vzdelavanie@as3.sk. Ak budú známe podrobnosti, budeme Vás kontaktovať. Ďakujeme.

*****************Asociácia správcov a správcovských spoločností (AS3) združuje subjekty (fyzické aj právnické osoby), ktoré na vysokoprofesionálnej úrovni niekoľko rokov vykonávajú činnosti v nasledovných oblastiach:

Členmi AS3 sú:

Vznik AS3, resp. integrácia jednotlivých oblastí vyplynula z praxe ako aj zo vzájomné ho prepojenia činností správcov v jednotlivých oblastiach.
Insolvenční správcovia zabezpečujú svojou činnosťou zákonom ustanovený režim fungovania dlžníckych subjektov, či už v reštruktrukturalizačnom alebo v konkurznom konaní, a z ich činnosti vyplýva zo zákona priama povinnosť v súvislosti so správou (ochranou) registratúry, či už hodnoty „S“ alebo „A“. Správcovia registratúry vykonávajú správu registratúry (Dokument Management System) a jej správne vykonávanie zabezpečuje ochranu pred únikom informácií patriacich jednotlivým subjektom a teda je úzko prepojená s informačnou bezpečnosťou a ochranou osobných údajov, čo už je činnosťou správcov sietí.

06.12.2019 - PRÁVO EU. OSOBNÝ BANKROT. ZÁL...
Podujatie je určené najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov v zmysle zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MS SR č. 291/2005 o vzdelávacom po­riadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie. Podujatie je vhodné taktiež pre advokátov a ekonómov....