Online prihláška    Registrácia    Prihlásenie

Činnosť

Asociácia správcov a správcovských spoločností (AS3) svojou činnosťou zabezpečuje:

Vzhľadom k tomu, že k základným princípom AS3 patrí združovanie správcov vo vyššie uvedených oblastiach na celom území SR, je asociácia otvorená pre spoluprácu so všetkými subjektmi pôsobiacimi na trhu v uvedených oblastiach a úzko súvisiacich oblastiach, ktoré pri vykonávaní svojej činnosti kladú dôraz na vysokú profesionálnu úroveň a etické zásady.Na trhu poskytujú členovia AS3 služby spojené: