Online prihláška    Registrácia    Prihlásenie

Poslanie

Poslaním asociácie je:

Vzhľadom k tomu, že k základným princípom AS3 patrí združovanie správcov vo vyššie uvedených oblastiach na celom území SR, je asociácia otvorená pre spoluprácu so všetkými subjektmi pôsobiacimi na trhu v uvedených oblastiach a úzko súvisiacich oblastiach, ktoré pri vykonávaní svojej činnosti kladú dôraz na vysokú profesionálnu úroveň a etické zásady.

Na trhu poskytujú členovia AS3 služby spojené:

AS3 je členom profesného združenia 

AS3 sa zapája do legislatívnych procesov v rámci SR.

AS3 úzko spolupracuje s jednotlivými ministerstvami SR, najužšia a najvýraznejšia spolupráca je s MINISTERSTVOM SPRAVODLIVOSTI SR, MINISTERSTVOM VNÚTRA SR, jednotlivými Štátnymi archívmi, MINISTERSTVOM PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR.

15.10.2024-Torok,Masar-ONLINE - ONLINE, pr...
Podujatie je určené najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov v zmysle zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MS SR č. 291/2005 o vzdelávacom po­riadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie. Podujatie je vhodné taktiež pre advokátov, audítorov, daňových poradc...
24.09.2024-Masar,Torok-ONLINE - ONLINE, pr...
Podujatie je určené najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov v zmysle zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MS SR č. 291/2005 o vzdelávacom po­riadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie. Podujatie je vhodné taktiež pre advokátov, audítorov, daňových poradc...