Online prihláška    Registrácia    Prihlásenie

VZDELÁVANIE - Kreditovane podujatie SKP 01.02.2017 - AKTUÁLNE ZMENY PRÁVNYCH PREDPISOV, VYMÁHANIE POHĽADÁVOK - 6 kreditných bodov - BA

Organizátor:
AS3
ASOCIÁCIA SPRÁVCOV A SPRÁVCOVSKÝCH SPOLOČNOSTÍ

registrovaná MINISTERSTVOM SPRAVODLIVOSTI SR
Ružová dolina č. 17, 821 08 Bratislava, IČO: 42280893


si Vás dovoľuje  pozvať  v rámci ďaľšieho vzdelávania správcov  na odborný seminár.

POZVÁNKA 
na
„Odborný kreditovaný seminár pre  SKP“.

Téma podujatia:


"AKTUÁLNY STAV"
ZMENY V PRÁVNYCH PREDPISOCH TÝKAJÚCICH SA UPLATŇOVANIA A VYMÁHANIA POHĽADÁVOK
...
upomínacie konanie, zmeny v procesoch reštrukturalizácií, oddĺženie FO, centralizované ex.konanie


(bližšie informácie, viď harmonogram / program podujatia)


Termín a miesto konania:
Seminár je otvorený do 01.02.2017

Termín seminára: 01.02.2017

Začiatok seminára: o 09:00 (prezentácia od 08:30)

Miesto konania seminára:

BA - VIENNA HOUSE EASY CHOPIN BRATISLAVA
Galvaniho 28, 821 04 Bratislava
https://www.viennahouse.com/sk/easy-chopin-bratislava/poloha.html


Lektori:
JUDr. Martin MALIAR - Ministerstvo spravodlivosti SR,  sekcia legislatívy, odbor legislatívy občianskeho a obchodného práva na MS SR
Cieľová skupina:
Seminár je určený najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov v zmysle zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MS SR č. 291/2005 o vzdelávacom po­riadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie. Seminár je vhodný taktiež pre advokátov a ekonómov.
Poplatky:
Účastnícky poplatok 90 € na osobu
je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z., § 3, ods. 1. 
V cene je zahrnuté wifi pripojenie, občerstvenie a obed pre účastníkov v zmysle zákona o cestovných náhradách.
Účastnícky poplatok 170 € pre dve osoby spolu pri registrácií dvoch osôb súčasne
je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z., § 3, ods. 1. 
V cene je zahrnuté wifi pripojenie, občerstvenie a obed pre účastníkov v zmysle zákona o cestovných náhradách.
Harmonogram/Program:

Harmonogram:
08:30 - 09:00 prezentácia
09:00 - 12:30 prednáška JUDr. Maliar 
12:30 - 13:00 obed
13:00 - 16:30 prednáška JUDr. Maliar


Program podujatia:
ZMENY V PRÁVNYCH PREDPISOCH TÝKAJÚCICH SA UPLATŇOVANIA A VYMÁHANIA POHĽADÁVOK

1. UPOMÍNACIE KONANIE
2. ZMENY V PROCESOCH REŠTRUKTURALIZÁCIÍ
3. ODDĹŽENIE FYZICKÝCH OSÔB
4. CENTRALIZOVANÉ EXEKUČNÉ KONANIE
5. DISKUSIA - interaktívne v priebehu celého podujatia

Počet kreditných bodov pridelených MS SR:
6 bodov

Iné:
Možnosť objednania stravy:
Možnosť objednania ubytovania:
Fakturačné údaje:
AS3, Sídlo: Ružová dolina č. 17, 821 08 Bratislava, IČO: 42280893, DIČ: (neplátca DPH),
Registrované na Ministerstve vnútra SR č. VVS/1-900/90-41896
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Č. účtu: 2924901318/1100,
IBAN: SK72 1100 0000 0029 2490 1318,
vzdelavanie@as3.sk
www.as3.sk

Ako sa prihlásiť
Prihlásenie: Záväznú prihlášku so všetkými požadovanými údajmi môžete vyplniť a prihlásiť sa online.

Do tohto termínu žiadame uhradiť účastnícky poplatok na číslo účtu: 2924901318/1100, IBAN: SK72 1100 0000 0029 2490 1318, Tatra banka, a.s., Bratislava, KS: 0308, VS: IČO Vašej organizácie, ŠS: termín školenia (ddmmrrrr).

 

Poučenie:
 Prihláška na kurz/seminár/e-learning je záväzná. Odoslaním záväznej prihlášky odosielateľ súhlasí s podmienkami účasti prihlásenej osoby na podujatí.
Za prihláseného účastníka sa môže zúčastniť náhradník. V prípade neúčasti alebo zrušení objednávky po uzávierke prihlášok na jednotlivé podujatie (tri kalendárne dni pred začiatkom podujatia) sa zaplatená cena za kurz/seminár/e-learning nevracia. Pri zrušení objednávky v termíne do uzávierky kurzu/seminára/e-learningu je storno poplatok 60 % z ceny. Zaslaním prihlášky zmluvné strany uzatvárajú dohodu o cene. Faktúru (daňový doklad) obdržíte po úhrade predfaktúry e-mailom.
14.03.2024-ONLINE-Králik,Rampášek - ONLINE...
správcovia konkurznej podstaty, advokáti, ekonómovia, audítori a širšia verejnosť.
16.05.2024-ONLINE-Králik,Maliar - ONLINE, ...
správcovia konkurznej podstaty, advokáti, ekonómovia, audítori a širšia verejnosť.