Online prihláška    Registrácia    Prihlásenie

VZDELÁVANIE - Seminár SPRÁVA REGISTRATÚRY I-III 04.11.2014 - Správa registratúry I.+II. (bonus: úroveň III. grátis) - KOŠICE - Košice

Organizátor:
ASOCIÁCIA SPRÁVCOV A SPRÁVCOVSKÝCH SPOLOČNOSTÍ  v spolupráci s MINISTERSTVOM VNÚTRA SR, odbor archívov a registratúr

Termín a miesto konania:
Seminár je otvorený do 04.11.2014

Termín seminára: 04.11.2014

Začiatok seminára: o 09:00 (prezentácia od 08:30)

Miesto konania seminára: Košice – Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/A, Košice - www.ivvl.sk

Lektori:
Mgr. Ľubica Kováčová - riaditeľka Štátneho archívu v Prešove, pobočka Prešov 
Cieľová skupina:
SPRÁVA REGISTRATÚRY I. - Povinnosti pôvodcu registratúry:
Seminár je určený zamestnancom povereným v spoločnosti vedením správy registratúry, ekonómom, účtovníkom, zamestnancom na úseku ľudských zdrojov, sekretárkam, asistentkám, pracovníkom podateľne, správcom registratúry, archivárom, zamestnancom hospodárskych správ, ako aj ďalším odborným zamestnancom. VHODNÉ AJ PRE ZAČIATOČNÍKOV V PROBLEMATIKE.

SPRÁVA REGISTRATÚRY II. - Životný cyklus dokumentu:
Seminár je určený zamestnancom povereným v spoločnosti vedením správy registratúry, ekonómom, účtovníkom, zamestnancom na úseku ľudských zdrojov, sekretárkam, asistentkám, pracovníkom podateľne, správcom registratúry, archivárom, zamestnancom hospodárskych správ, ako aj ďalším odborným zamestnancom. Vhodné po absolvovaní úrovne I.

SPRÁVA REGISTRATÚRY III. - Elektronická komunikácia:
Seminár je určený zamestnancom povereným v spoločnosti vedením správy registratúry, ekonómom, účtovníkom, zamestnancom na úseku ľudských zdrojov, sekretárkam, asistentkám, pracovníkom podateľne, správcom registratúry, archivárom, zamestnancom hospodárskych správ, ako aj ďalším odborným zamestnancom. Vhodné po absolvovaní úrovne I., pre tých ktorí využívajú elektornickú komunikáciu.

Poplatky:
Účastnícky poplatok 78 € na osobu je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z., § 3, ods. 1. V cene je zahrnuté občerstvenie pre účastníkov v zmysle zákona o cestovných náhradách.
Harmonogram/Program:

9:00-12:00 - Správa registratúry I. - Povinnosti pôvodcu registratúry

 • Aktuálna právna úprava v oblasti správy registratúry – Zákon 365/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, Zákon 41/2011, Vyhláška MV SR 628/2002, Vyhláška MV SR 92/2013.
 • Základná terminológia v oblasti správy registratúry.
 • Povinnosti pôvodcov registratúry.
 • Sústava archívov v SR, miestna príslušnosť, vízia do budúcnosti.
 • Diskusia.


12:00-15:00 - Správa registratúry II. - Životný cyklus dokumentu

 • Rozbor jednotlivých manipulačných úkonov v životnom cykle dokumentov- spôsoby ich prijímania, triedenie, evidovania, spracovania, úschovy, ochrany, využívania a vyraďovania v aktuálnej, modernej podobe, legálny spôsob likvidácie dokumentov.
 • Problematika v praxi.
 • Diskusia.

 

Správa registratúry III. - Elektornická komunikácia (grátis k absolvovaniu I. a II.)

 

 • Nová metodika v oblasti správy registratúry
 • Výnos MV SR č. 525/2011 Z. z. o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry, software na správu dokumentov,
 • Špecifiká manipulácie s elektronickými dokumentami,
 • Elektronická komunikácia v praxi – prijímanie, vytváranie elektronických dokumentov,
 • Diskusia.

Účastníci školenia obdržia: potvrdenie o preškolení zodpovednej osoby v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Iné:
BONUS - pre účastníkov k Správe registratúry I. a II. GRÁTIS Správa registratúry III.
Možnosť objednania stravy:
Možnosť objednania ubytovania:
Fakturačné údaje:
AS3, Sídlo: Ružová dolina č. 17, 821 08 Bratislava, IČO: 42280893, DIČ: (neplátca DPH),

Registrované na Ministerstve vnútra SR č. VVS/1-900/90-41896
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Č. účtu: 2924901318/1100,

IBAN: SK72 1100 0000 0029 2490 1318,

vzdelavanie@as3.skwww.as3.sk

Ako sa prihlásiť
Prihlásenie: Záväznú prihlášku so všetkými požadovanými údajmi môžete vyplniť a prihlásiť sa online, príp. mailom na vzdelavanie@as3.sk, príp. telefonicky

Do tohto termínu žiadame uhradiť účastnícky poplatok na číslo účtu: 2924901318/1100, IBAN: SK72 1100 0000 0029 2490 1318, Tatra banka, a.s., Bratislava, KS: 0308, VS: IČO Vašej organizácie, ŠS: termín školenia (ddmmrrrr).

Účastnícky poplatok možno uhradiť tiež v hotovosti pri prezentácii, avšak aj v prípade platby v hotovosti prosíme o prihlásenie z dôvodu kapacitného a technického zabezpečenia.

Poučenie: Prihláška na kurz/seminár/e-learning je záväzná. Odoslaním záväznej prihlášky odosielateľ súhlasí s podmienkami účasti prihlásenej osoby na podujatí.Za prihláseného účastníka sa môže zúčastniť náhradník. V prípade neúčasti alebo zrušení objednávky po uzávierke prihlášok na jednotlivé podujatie (tri pracovné dni pred začiatkom podujatia) sa zaplatená cena za kurz/seminár/e-learning nevracia. Pri zrušení objednávky v termíne do uzávierky kurzu/seminára/e-learningu je storno poplatok 60 % z ceny. Zaslaním prihlášky zmluvné strany uzatvárajú dohodu o cene. Faktúru (daňový doklad) obdržíte na podujatí na základe zaslanej záväznej prihlášky.
15.10.2024-Torok,Masar-ONLINE - ONLINE, pr...
Podujatie je určené najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov v zmysle zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MS SR č. 291/2005 o vzdelávacom po­riadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie. Podujatie je vhodné taktiež pre advokátov, audítorov, daňových poradc...
24.09.2024-Masar,Torok-ONLINE - ONLINE, pr...
Podujatie je určené najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov v zmysle zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MS SR č. 291/2005 o vzdelávacom po­riadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie. Podujatie je vhodné taktiež pre advokátov, audítorov, daňových poradc...