Online prihláška    Registrácia    Prihlásenie

VZDELÁVANIE - Odborný seminár 07.08.2014 - Ochrana osobných údajov - TRENČÍN - Trenčín

Organizátor:
ASOCIÁCIA SPRÁVCOV A SPRÁVCOVSKÝCH SPOLOČNOSTÍ 

Termín a miesto konania:
Seminár je otvorený do 07.08.2014

Termín seminára: 07.08.2014

Začiatok seminára: o 9:00 (prezentácia od 08:30)

Miesto konania seminára: Trenčín – miesto konania bude upresnené a oznámené prihláseným účastníkomLektori:

RNDr. Jozef Vyskoč, PhD.

O lektorovi v skratke: RNDr. Jozef Vyskoč, PhD., prednáša informačnú bezpečnosť a ochranu osobných údajov na Fakulte managementu UK v Bratislave. Je zodpovednou osobou podľa § 24 ods. 5 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Je členom programových výborov viacerých medzinárodných konferencií o informačnej bezpečnosti a ochrane súkromia a reprezentuje Slovenskú republiku v International Federation for Information Processing Technical Committee on Security and Privacy Protection in Information Processing Systems. Na tieto témy niekoľko rokov blogoval na vyskoc.blog.sme.sk, v súčasnosti bloguje na vyskoc.sk.

Cieľová skupina:
Seminár je určený spracovateľom osobných údajov (oprávnené osoby, zamestnancom zodpovedných za výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov pri ich spracovávaní (zodpovedné osoby) vedúcim zamestnancom, starostom, kontrolórom, ďalším odborným zamestnancom.

Poplatky:
Účastnícky poplatok 39 € na osobu je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z., § 3, ods. 1. V cene je zahrnuté občerstvenie pre účastníkov v zmysle zákona o cestovných náhradách.

.
Harmonogram/Program:

I. Úvod – všeobecné princípy ochrany OÚ (podľa Smernice EÚ).

II. Zmeny v novom zákone v porovnaní so zákonom č. 428/2002 Z. z. – v členení podľa nového zákona – Základné ustanovenia, Zmeny v pôsobnosti zákona a vo vymedzení pojmov, Práva, povinnosti a zodpovednosť pri spracúvaní OÚ – zásady sprac. OÚ, bezpečnosť OÚ,   dohľad nad  ochranou  OÚ,   ochrana  práv  dotknutých   osôb,  cezhraničny prenos OÚ, registrácia, osobitná registrácia a evidencia IS, Úrad na ochranu osobných údajov SR – — predovšetkým zmeny, ktoré sa týkajú aj prevádzkovateľov (hlavne kontrolná činnosť Úradu), spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia— čo a v akých termínoch je potrebné vykonať.

III. Vyhlášky Úradu ako doplnenie nového zákona —č.164/2013 Z. z. o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení a č.165/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúške fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby.

IV. Diskusia.

Účastníci školenia obdržia: potvrdenie o preškolení v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Iné:
Možnosť objednania stravy:
Možnosť objednania ubytovania:
Fakturačné údaje:
AS3, Sídlo: Ružová dolina č. 17, 821 08 Bratislava, IČO: 42280893, DIČ: (neplátca DPH),

Registrované na Ministerstve vnútra SR č. VVS/1-900/90-41896
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Č. účtu: 2924901318/1100,

IBAN: SK72 1100 0000 0029 2490 1318,

vzdelavanie@as3.sk, www.as3.sk

Ako sa prihlásiť
Prihlásenie: Záväznú prihlášku so všetkými požadovanými údajmi môžete vyplniť a prihlásiť sa online.

Do tohto termínu žiadame uhradiť účastnícky poplatok na číslo účtu: 2924901318/1100, IBAN: SK72 1100 0000 0029 2490 1318, Tatra banka, a.s., Bratislava, KS: 0308, VS: IČO Vašej organizácie, ŠS: termín školenia (ddmmrrrr).

Účastnícky poplatok možno uhradiť tiež v hotovosti pri prezentácii, avšak aj v prípade platby v hotovosti prosíme o prihlásenie z dôvodu kapacitného a technického zabezpečenia.

Poučenie: Prihláška na kurz/seminár/e-learning je záväzná. Odoslaním záväznej prihlášky odosielateľ súhlasí s podmienkami účasti prihlásenej osoby na podujatí.Za prihláseného účastníka sa môže zúčastniť náhradník. V prípade neúčasti alebo zrušení objednávky po uzávierke prihlášok na jednotlivé podujatie (tri kalendárne dni pred začiatkom podujatia) sa zaplatená cena za kurz/seminár/e-learning nevracia. Pri zrušení objednávky v termíne do uzávierky kurzu/seminára/e-learningu je storno poplatok 60 % z ceny. Zaslaním prihlášky zmluvné strany uzatvárajú dohodu o cene. Faktúru (daňový doklad) obdržíte na podujatí na základe zaslanej záväznej prihlášky.
15.10.2024-Torok,Masar-ONLINE - ONLINE, pr...
Podujatie je určené najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov v zmysle zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MS SR č. 291/2005 o vzdelávacom po­riadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie. Podujatie je vhodné taktiež pre advokátov, audítorov, daňových poradc...
24.09.2024-Masar,Torok-ONLINE - ONLINE, pr...
Podujatie je určené najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov v zmysle zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MS SR č. 291/2005 o vzdelávacom po­riadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie. Podujatie je vhodné taktiež pre advokátov, audítorov, daňových poradc...