Online prihláška    Registrácia    Prihlásenie

VZDELÁVANIE - Kreditovane podujatie SKP 08.02.2017 - PREZI - 1 kreditný bod - BA

Organizátor:
AS3
ASOCIÁCIA SPRÁVCOV A SPRÁVCOVSKÝCH SPOLOČNOSTÍ

registrovaná MINISTERSTVOM SPRAVODLIVOSTI SR
Ružová dolina č. 17, 821 08 Bratislava, IČO: 42280893


si Vás dovoľuje  pozvať  v rámci ďaľšieho vzdelávania správcov  na odborný seminár.

POZVÁNKA 
na
„Odborný kreditovaný seminár pre  SKP“.

Téma podujatia:

PREZI - MODERNÉ PREZENTÁCIE - zadarmo


(bližšie informácie, viď harmonogram / program podujatia)


Termín a miesto konania:
Seminár je otvorený do 08.02.2017

Termín seminára: 08.02.2017

Začiatok seminára: o 09:00 (prezentácia od 08:30)

Miesto konania seminára:
BA - UNIVERZITNÝ TECHNOLOGICKÝ INKUBÁTOR STU

adresa: Pionierska 15, 83102 Bratislava
zasadacia miestnosť č. 319

www.inqb.skLektori:
Mgr. Ján ŽITNIAK - rešpektovaný IT odborník

ODBORNÝ GARANT: AS3
Cieľová skupina:
Vhodné pre asistentov a koncipientov, príp. iných zamestnancov. Kreditné body sú pripísané správcovi. Kurz je určený pre každého, kto potrebuje vytvoriť pútavú a modernú prezentáciu. 
Cieľ: 
Naučiť účastníkov vytvárať profesionálne a príťažlivé prezentácie v prezentačnom programe Prezi. Narozdiel od Microsoft Powerpoint sú prezentácie v Prezi nelineárne a dynamické, ktoré je možné tvoriť bez potreby inštalácie programu (online), príp. stiahnuť do PC a upravovať/vytvárať aj tam. Prezi je ako online nástroj bezplatný.
Poplatky:
Účastnícky poplatok 75 € na osobu
je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z., § 3, ods. 1. 
V cene je zahrnuté wifi pripojenie, občerstvenie pre účastníkov v zmysle zákona o cestovných náhradách.
Možnosť využiť prefinancovanie cez Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v rámci REPAS.
Účastnícky poplatok 145 € pre dve osoby spolu pri registrácií dvoch osôb súčasne
je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z., § 3, ods. 1. 
V cene je zahrnuté wifi pripojenie, občerstvenie pre účastníkov v zmysle zákona o cestovných náhradách.
Možnosť využiť prefinancovanie cez Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v rámci REPAS.
Harmonogram/Program:
Harmonogram:
08:30 - 09:00 prezentácia
09:00 - 12:00 prednáška 
12:00 - 12:30 občerstvenie
12:30 - 15:30 prednáška 


Program podujatia:

 Ukážka hotových Prezi prezentácii 

 Vytvorenie účtu na prezi

 Oboznámenie sa s prostredím Prezi 

 Vkladanie rôznych typov snímok ako sú: 

o Circle, Bracket, Rectangle, Invisible 

 Manipulácia so snímkami: 

o Kopírovanie, presúvanie, zmena veľkosti 

 Usporiadanie snímok v prezentácii: 

o Úprava cesty 

 Vkladanie obsahu: 

o Text, obrázok, tvary, šípky, čiary, youtube videa, videa z PC, hudba, nahovorený komentár 

 Práca s obsahom: 

o Zväčšenie, zmenšenie, posun, kopírovanie, orezanie obrázkov 

 Zmena vizuálnej stránky prezentácie: 

o Pozadie, 3D pozadie, farba jednotlivých častí snímky (titulky, čiary, tvary) 

 Import Powerpoint prezentácií 

 Import PDF dokumentov 

 Práca s hotovou prezentáciou: 

o Možnosti spustenia v internetovom prehliadači a na osobnom PC 

o Tímová spolupráca a zdieľanie 


DISKUSIA - interaktívne v priebehu celého podujatia

Počet kreditných bodov pridelených MS SR:
1 bodov

Iné:
Obmedzený počet účastníkov (max. 10) - individuálny prístup.
Možnosť objednania stravy:
Možnosť objednania ubytovania:
Fakturačné údaje:
AS3, Sídlo: Ružová dolina č. 17, 821 08 Bratislava, IČO: 42280893, DIČ: (neplátca DPH),
Registrované na Ministerstve vnútra SR č. VVS/1-900/90-41896
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Č. účtu: 2924901318/1100,
IBAN: SK72 1100 0000 0029 2490 1318,
vzdelavanie@as3.sk
www.as3.sk

Ako sa prihlásiť
Prihlásenie: Záväznú prihlášku so všetkými požadovanými údajmi môžete vyplniť a prihlásiť sa online.

Do tohto termínu žiadame uhradiť účastnícky poplatok na číslo účtu: 2924901318/1100, IBAN: SK72 1100 0000 0029 2490 1318, Tatra banka, a.s., Bratislava, KS: 0308, VS: IČO Vašej organizácie, ŠS: termín školenia (ddmmrrrr).

 

Poučenie:
 Prihláška na kurz/seminár/e-learning je záväzná. Odoslaním záväznej prihlášky odosielateľ súhlasí s podmienkami účasti prihlásenej osoby na podujatí.
Za prihláseného účastníka sa môže zúčastniť náhradník. V prípade neúčasti alebo zrušení objednávky po uzávierke prihlášok na jednotlivé podujatie (tri kalendárne dni pred začiatkom podujatia) sa zaplatená cena za kurz/seminár/e-learning nevracia. Pri zrušení objednávky v termíne do uzávierky kurzu/seminára/e-learningu je storno poplatok 60 % z ceny. Zaslaním prihlášky zmluvné strany uzatvárajú dohodu o cene. Faktúru (daňový doklad) obdržíte po úhrade predfaktúry e-mailom.
10.03.2023 - Register úpadcov - Havlát - B...
Podujatie je určené najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov v zmysle zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MS SR č. 291/2005 o vzdelávacom po­riadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie. Podujatie je vhodné taktiež pre advokátov a ekonómov...