Online prihláška    Registrácia    Prihlásenie

VZDELÁVANIE - Seminár SPRÁVA REGISTRATÚRY I-III 08.07.2014 - Správa registratúry I. - PREŠOV - Prešov

Organizátor:
ASOCIÁCIA SPRÁVCOV A SPRÁVCOVSKÝCH SPOLOČNOSTÍ  v spolupráci s MINISTERSTVOM VNÚTRA SR, odbor archívov a registratúr

Termín a miesto konania:
Seminár je otvorený do 08.07.2014

Termín seminára: 08.07.2014

Začiatok seminára: o 9:00 (prezentácia od 08:30)

Miesto konania seminára: Prešov – miesto konania bude upresnené a oznámené prihláseným účastníkomLektori:

Mgr. Mária Mrižová, PhD. – riaditeľ odboru archívov a registratúr MV SR

Mgr. Jaroslava Kvačalová – štátny radca MV SR

Mgr. Daniela Dvořáková – štátny radca MV SR

Cieľová skupina:
Seminár je určený zamestnancom povereným v spoločnosti vedením správy registratúry, ekonómom, účtovníkom, zamestnancom na úseku ľudských zdrojov, sekretárkam, asistentkám, pracovníkom podateľne, správcom registratúry, archivárom, zamestnancom hospodárskych správ, ako aj ďalším odborným zamestnancom. VHODNÉ AJ PRE ZAČIATOČNÍKOV V PROBLEMATIKE.

Poplatky:
Účastnícky poplatok 39 € na osobu

je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z., § 3, ods. 1. V cene je zahrnuté občerstvenie pre účastníkov v zmysle zákona o cestovných náhradách.

 
.
Harmonogram/Program:
  • Aktuálna právna úprava v oblasti správy registratúry – Zákon 365/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, Zákon 41/2011, Vyhláška MV SR 628/2002, Vyhláška MV SR 92/2013.
  • Základná terminológia v oblasti správy registratúry.
  • Povinnosti pôvodcov registratúry.
  • Sústava archívov v SR, miestna príslušnosť, vízia do budúcnosti.
  • Diskusia.

Účastníci školenia obdržia: potvrdenie o preškolení zodpovednej osoby v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Iné:
Možnosť objednania stravy:
Možnosť objednania ubytovania:
Fakturačné údaje:
AS3, Sídlo: Ružová dolina č. 17, 821 08 Bratislava, IČO: 42280893, DIČ: (neplátca DPH),

Registrované na Ministerstve vnútra SR č. VVS/1-900/90-41896
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Č. účtu: 2924901318/1100,

IBAN: SK72 1100 0000 0029 2490 1318,

vzdelavanie@as3.sk, www.as3.sk

Ako sa prihlásiť
Prihlásenie: Záväznú prihlášku so všetkými požadovanými údajmi môžete vyplniť a prihlásiť sa online.

Do tohto termínu žiadame uhradiť účastnícky poplatok na číslo účtu: 2924901318/1100, IBAN: SK72 1100 0000 0029 2490 1318, Tatra banka, a.s., Bratislava, KS: 0308, VS: IČO Vašej organizácie, ŠS: termín školenia (ddmmrrrr).

Účastnícky poplatok možno uhradiť tiež v hotovosti pri prezentácii, avšak aj v prípade platby v hotovosti prosíme o prihlásenie z dôvodu kapacitného a technického zabezpečenia.

Poučenie: Prihláška na kurz/seminár/e-learning je záväzná. Odoslaním záväznej prihlášky odosielateľ súhlasí s podmienkami účasti prihlásenej osoby na podujatí.Za prihláseného účastníka sa môže zúčastniť náhradník. V prípade neúčasti alebo zrušení objednávky po uzávierke prihlášok na jednotlivé podujatie (tri kalendárne dni pred začiatkom podujatia) sa zaplatená cena za kurz/seminár/e-learning nevracia. Pri zrušení objednávky v termíne do uzávierky kurzu/seminára/e-learningu je storno poplatok 60 % z ceny. Zaslaním prihlášky zmluvné strany uzatvárajú dohodu o cene. Faktúru (daňový doklad) obdržíte na podujatí na základe zaslanej záväznej prihlášky.
15.10.2024-Torok,Masar-ONLINE - ONLINE, pr...
Podujatie je určené najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov v zmysle zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MS SR č. 291/2005 o vzdelávacom po­riadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie. Podujatie je vhodné taktiež pre advokátov, audítorov, daňových poradc...
24.09.2024-Masar,Torok-ONLINE - ONLINE, pr...
Podujatie je určené najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov v zmysle zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MS SR č. 291/2005 o vzdelávacom po­riadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie. Podujatie je vhodné taktiež pre advokátov, audítorov, daňových poradc...