Online prihláška    Registrácia    Prihlásenie

VZDELÁVANIE - Kreditovane podujatie SKP 11.06.2015 - AKT. VÝVOJ V OBCHODNOM INSOLVENČNOM PRÁVE - HROZIACI ÚPADOK Z POHĽADU OBZ A ZKR - VSTUP DO K A R - REŠTRUKTURALIZÁCIA - 6 kreditných bodov - BRATISLAVA

Organizátor:


AS3
ASOCIÁCIA SPRÁVCOV A SPRÁVCOVSKÝCH SPOLOČNOSTÍ

registrované MINISTERSTVOM SPRAVODLIVOSTI SR
Ružová dolina č. 17, 821 08 Bratislava, IČO: 42280893

v spolupráci s   MS  SR  

si Vás dovoľujú  pozvať   v rámci ďaľšieho vzdelávania správcov  na odborné semináre.

POZVÁNKA 
na
„Odborný kreditovaný seminár pre  SKP“.

Termíny:
28.05.2015 od 9:00 hod. do  17:00 hod.
11.06.2015 od 9:00 hod. do  17:00 hod.

Termín a miesto konania:
Seminár je otvorený do 11.06.2015

Termín seminára: 11.06.2015

Začiatok seminára: o 09:00 (prezentácia od 08:30)

Miesto konania seminára: BRATISLAVA - PREMIUM **** business hotel

adresa: Priekopy 423/20, Bratislava 
www.hotel-premium.sk


Lektori:
28.05.2015:
Školitelia: 
JUDr. Martin Maliar,
  zo sekcie legislatívy, odboru legislatívy občianskeho a obchodného práva na MS SR
JUDr. Erik Bilský,  právnik a správca konkurznej podstaty 

11.06.2015:
Školitelia:
JUDr. Denisa Vargová,  riaditeľka odboru, sekcia   civilného práva, odbor dohľadu nad právnickými profesiami, na MS SR 
JUDr. Erik Bilský,  právnik a správca konkurznej podstaty 
 
Cieľová skupina:
Seminár je určený najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov v zmysle zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MS SR č. 291/2005 o vzdelávacom po­riadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie. Seminár je vhodný taktiež pre advokátov a ekonómov.
Poplatky:
Účastnícky poplatok 78 € na osobu
je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z., § 3, ods. 1. 
V cene je zahrnuté wifi pripojenie, občerstvenie a obed pre účastníkov v zmysle zákona o cestovných náhradách.
.
Harmonogram/Program:

28.05.2015:

Program:

1. Aktuálny vývoj v obchodnom insolvenčnom práve

2. Hroziaci úpadok z pohľadu OBZ a z pohľadu ZKR

3. Vstup dlžníka do konkurzu/reštrukturalizácie

4. Aktuálne legislatívne zmeny

5. Reštrukturalizácia (príprava a priebeh)

6. Reštrukturalizácia v praxi
POČET KREDITNÝCH BODOV:  6

 

11.06.2015:

Program:

1.Vedenie kancelárie, správcovský spis

2. Reštrukturalizácia v téorii a praxi

3. Legislatíva v reštrukturalizácii (aktuálne legislatívne zmeny, kauza Váhostav)

POČET KREDITNÝCH BODOV:  6
Počet kreditných bodov pridelených MS SR:
6 bodov

Iné:
Možnosť objednania stravy:
Možnosť objednania ubytovania:
Fakturačné údaje:
AS3, Sídlo: Ružová dolina č. 17, 821 08 Bratislava, IČO: 42280893, DIČ: (neplátca DPH),
Registrované na Ministerstve vnútra SR č. VVS/1-900/90-41896
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Č. účtu: 2924901318/1100,
IBAN: SK72 1100 0000 0029 2490 1318,
vzdelavanie@as3.skwww.as3.sk

Ako sa prihlásiť
Prihlásenie: Záväznú prihlášku so všetkými požadovanými údajmi môžete vyplniť a prihlásiť sa online.

Do tohto termínu žiadame uhradiť účastnícky poplatok na číslo účtu: 2924901318/1100, IBAN: SK72 1100 0000 0029 2490 1318, Tatra banka, a.s., Bratislava, KS: 0308, VS: IČO Vašej organizácie, ŠS: termín školenia (ddmmrrrr).

Účastnícky poplatok možno uhradiť tiež v hotovosti pri prezentácii, avšak aj v prípade platby v hotovosti prosíme o prihlásenie z dôvodu kapacitného a technického zabezpečenia.

Poučenie:
 Prihláška na kurz/seminár/e-learning je záväzná. Odoslaním záväznej prihlášky odosielateľ súhlasí s podmienkami účasti prihlásenej osoby na podujatí.vZa prihláseného účastníka sa môže zúčastniť náhradník. V prípade neúčasti alebo zrušení objednávky po uzávierke prihlášok na jednotlivé podujatie (tri kalendárne dni pred začiatkom podujatia) sa zaplatená cena za kurz/seminár/e-learning nevracia. Pri zrušení objednávky v termíne do uzávierky kurzu/seminára/e-learningu je storno poplatok 60 % z ceny. Zaslaním prihlášky zmluvné strany uzatvárajú dohodu o cene. Faktúru (daňový doklad) obdržíte na podujatí na základe zaslanej záväznej prihlášky.