Online prihláška    Registrácia    Prihlásenie

VZDELÁVANIE - Kreditované podujatie správcov 11.09.2014 - ÚČTOVNÍCTVO V KK A RK - SPRÁVA REGISTRATÚRY V KK A RK - 5 kreditných bodov - TRENČÍN - Trenčín

Organizátor:
ASOCIÁCIA SPRÁVCOV A SPRÁVCOVSKÝCH SPOLOČNOSTÍ 
v spolupráci s
MINISTERSTVOM VNÚTRA SR, odbor archívov a registratúr

Termín a miesto konania:
Seminár je otvorený do 11.09.2014

Termín seminára: 11.09.2014

Začiatok seminára: o 09:00 (prezentácia od 08:30)

Miesto konania seminára: Trenčín - hotel MAGNUS (Považská ulica 1706, Trenčín)

Lektori:

Ing. Vladimír Sirotka, CSc. - prezident Slovenskej asociácie malých podnikov

Mgr. Mária Mrížová, PhD. - riaditeľ odboru archívov a registratúr MV SR

Cieľová skupina:
Seminár je určený najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov v zmysle zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MS SR č. 291/2005 o vzdelávacom po­riadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie. Seminár je vhodný aj pre advokátov.

Poplatky:
Účastnícky poplatok 69 € na osobu je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z., § 3, ods. 1. V cene je zahrnuté občerstvenie pre účastníkov v zmysle zákona o cestovných náhradách.

.
Harmonogram/Program:
  • Základné pojmy z účtovníctva – príjmy, výdavky, tržby, výnosy, PPD, VPD,
  • Základy účtovníctva – JÚ
  • Základy účtovníctva – PÚ
  • Účtovné výkazy FO – základy pre SKP
  • Účtovné výkazy PO – základy pre SKP
  • Dane po vyhlásení konkurzu – povinnosti SKP – daň z príjmu, DPH, spotrebná daň,daň z nehnuteľností, cestná daň
  • Kancelársky poriadok SKP – vedenie spisov, povinnosti SKP,
  • Správa registratúry – povinnosti SKP, nedostatky z praxe
Počet kreditných bodov pridelených MS SR:
5 bodov

Iné:
 
Možnosť objednania stravy:
Možnosť objednania ubytovania:
Fakturačné údaje:
AS3, Sídlo: Ružová dolina č. 17, 821 08 Bratislava, IČO: 42280893, DIČ: (neplátca DPH),
Registrované na Ministerstve vnútra SR č. VVS/1-900/90-41896
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Č. účtu: 2924901318/1100,
IBAN: SK72 1100 0000 0029 2490 1318,
vzdelavanie@as3.sk, www.as3.sk

Ako sa prihlásiť
Prihlásenie: Záväznú prihlášku so všetkými požadovanými údajmi môžete vyplniť a prihlásiť sa online.
Do tohto termínu žiadame uhradiť účastnícky poplatok na číslo účtu: 2924901318/1100, IBAN: SK72 1100 0000 0029 2490 1318, Tatra banka, a.s., Bratislava, KS: 0308, VS: IČO Vašej organizácie, ŠS: termín školenia (ddmmrrrr).
Účastnícky poplatok možno uhradiť tiež v hotovosti pri prezentácii, avšak aj v prípade platby v hotovosti prosíme o prihlásenie z dôvodu kapacitného a technického zabezpečenia.
Poučenie: Prihláška na kurz/seminár/e-learning je záväzná. Odoslaním záväznej prihlášky odosielateľ súhlasí s podmienkami účasti prihlásenej osoby na podujatí.Za prihláseného účastníka sa môže zúčastniť náhradník. V prípade neúčasti alebo zrušení objednávky po uzávierke prihlášok na jednotlivé podujatie (tri kalendárne dni pred začiatkom podujatia) sa zaplatená cena za kurz/seminár/e-learning nevracia. Pri zrušení objednávky v termíne do uzávierky kurzu/seminára/e-learningu je storno poplatok 60 % z ceny. Zaslaním prihlášky zmluvné strany uzatvárajú dohodu o cene. Faktúru (daňový doklad) obdržíte na podujatí na základe zaslanej záväznej prihlášky.