Online prihláška    Registrácia    Prihlásenie

VZDELÁVANIE - Kreditovane podujatie SKP 11.12.2014 - ČESKO-SLOVENSKÉ PODUJATIE SPRÁVCOV - PRAHA - 5 kreditných bodov - - PRAHA (ČR)

Organizátor:
ASOCIÁCIA SPRÁVCOV A SPRÁVCOVSKÝCH SPOLOČNOSTÍ, Bratislava
v spolupráci s
ASOCIACI INSOLVENČNÍCH SPRÁVCU, Praha


Termín a miesto konania:
Seminár je otvorený do 11.12.2014

Termín seminára: 11.12.2014

Začiatok seminára: o 9:00 (prezentácia od 08:00)

Miesto konania seminára: PRAHA (ČR)- Justiční akademie Praha, Hybernská 18, Praha 1 - veľká zasadacia sála

Lektori:
JUDr. Michal Žižlavský - advokát, insolvenčný správca so zvláštnym povolením, predseda Rady expertov Asociace insolvečních správcu, o.s., člen predstavenstva České advokátní komory
("Nové možnosti reštrukturalizácie insolventných korporácií (veľká revízna novela Insolvenčného zákona)")

Mgr. Martin Liška - sudca Vrchného súdu v Prahe
("Rozhodovacia prax súdov v oblasti korporátnych insolvencií podľa českej právnej úpravy")

JUDr. Jaroslav Macek - sudca Okresného súdu v Žiline
("Aktuálne problémy korporátnej insolvencie v SR v rozhodovacej činnosti slovenských konkurzných súdov")

JUDr. Martin Maliar - zo sekcie legislatívy odboru legislatívy občianskeho a obchodného práva na MS SR, bývalý sudca
("Novela Obchodného zákonníka a Zákona o konkurze a reštrukturalizácii")
Cieľová skupina:
AKCIA V PRÍPADE PRIHLÁSENIA DVOCH ÚČASTNÍKOV JE CENA 100€/2 osoby, t.j. 50€/osoba.

Seminár je určený najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov v zmysle zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MS SR č. 291/2005 Z.z. o vzdelávacom poriadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie.
Seminár je vhodný aj pre advokátov, exekútorov, sudcov.
Poplatky:
Účastnícky poplatok 99 € na osobu je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z., § 3, ods. 1. V cene je zahrnuté občerstvenie pre účastníkov v zmysle zákona o cestovných náhradách.

UPOZORNENIE:
AKCIA V PRÍPADE PRIHLÁSENIA DVOCH ÚČASTNÍKOV JE CENA 100€/2 osoby, t.j. 50€/osoba. Účastnícky poplatok 100 € pre dve osoby spolu pri registrácií dvoch osôb súčasne je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z., § 3, ods. 1. V cene je zahrnuté občerstvenie pre účastníkov v zmysle zákona o cestovných náhradách.

UPOZORNENIE:
AKCIA V PRÍPADE PRIHLÁSENIA DVOCH ÚČASTNÍKOV JE CENA 100€/2 osoby, t.j. 50€/osoba.
Harmonogram/Program:
Prezentácia:            od 8:00 do 8:45
Začiatok podujatia: 9:00
Koniec podujatia:  15:00

Program:
  • Nové možnosti reštrukturalizácie insolventných korporácií v ČR (veľká revizná novela insolvenčného zákona)
  • Rozhodovacia prax českých súdov v oblasti korporátnych insolvencií
  • Aktuálne problémy korporátnej insolvencie v SR v rozhodovacej činnosti slovenských konkurzných súdov
  • Novela Obchodného zákonníka a Zákona o konkurze a reštrukturalizácii - legislatívne úpravy v SR
Počet kreditných bodov pridelených MS SR:
5 bodov

Iné:
UPOZORNENIE:
AKCIA 
V PRÍPADE PRIHLÁSENIA DVOCH ÚČASTNÍKOV JE CENA 100€/2 osoby, t.j. 50€/osoba.


Uzávierka prihlášok do 08.12.2014. Obmedzená kapacita miest!!!


Otázky k spracovaniu je vhodné zaslať vopred na adresu: vzdelavanie@as3.sk
Možnosť objednania stravy:
Možnosť objednania ubytovania:
Fakturačné údaje:
AS3, Sídlo: Ružová dolina č. 17, 821 08 Bratislava, IČO: 42280893, DIČ: (neplátca DPH),

Registrované na Ministerstve vnútra SR č. VVS/1-900/90-41896
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Č. účtu: 2924901318/1100,

IBAN: SK72 1100 0000 0029 2490 1318,

vzdelavanie@as3.sk, www.as3.sk

Ako sa prihlásiť
Prihlásenie: Záväznú prihlášku so všetkými požadovanými údajmi môžete vyplniť a prihlásiť sa online.
Do tohto termínu žiadame uhradiť účastnícky poplatok na číslo účtu: 2924901318/1100, IBAN: SK72 1100 0000 0029 2490 1318, Tatra banka, a.s., Bratislava, KS: 0308, VS: IČO Vašej organizácie, ŠS: termín školenia (ddmmrrrr).
Účastnícky poplatok možno uhradiť tiež v hotovosti pri prezentácii, avšak aj v prípade platby v hotovosti prosíme o prihlásenie z dôvodu kapacitného a technického zabezpečenia.
Poučenie: Prihláška na kurz/seminár/e-learning je záväzná. Odoslaním záväznej prihlášky odosielateľ súhlasí s podmienkami účasti prihlásenej osoby na podujatí.Za prihláseného účastníka sa môže zúčastniť náhradník. V prípade neúčasti alebo zrušení objednávky po uzávierke prihlášok na jednotlivé podujatie (tri kalendárne dni pred začiatkom podujatia) sa zaplatená cena za kurz/seminár/e-learning nevracia. Pri zrušení objednávky v termíne do uzávierky kurzu/seminára/e-learningu je storno poplatok 60 % z ceny. Zaslaním prihlášky zmluvné strany uzatvárajú dohodu o cene. Faktúru (daňový doklad) obdržíte na podujatí na základe zaslanej záväznej prihlášky.
06.05.2022 - KOŠICE - Török/Dolný - KE
ONLINE PRIHLÁSENIE tu: https://as3.sk/online-prihlasenie-vyber***Podujatie je určené najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov v zmysle zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MS SR č. 291/2005 o vzdelávacom po­riadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie. Podu...