Online prihláška    Registrácia    Prihlásenie

VZDELÁVANIE - Kreditovane podujatie SKP 22.06.2016 - ZÁKON O ÚČTOVNÍCTVE V KK A RK - 6 kreditných bodov - BRATISLAVA Hotel Color Pri Starom mýte 3095/1, 831 04 Bratislava

Organizátor:
!!!ZMENA TERMÍNU!!!
z 23.06.2016 na 22.06.2016

AS3

ASOCIÁCIA SPRÁVCOV A SPRÁVCOVSKÝCH SPOLOČNOSTÍ

registrovaná MINISTERSTVOM SPRAVODLIVOSTI SR
Ružová dolina č. 17, 821 08 Bratislava, IČO: 42280893


si Vás dovoľuje  pozvať  v rámci ďaľšieho vzdelávania správcov  na odborný seminár.

POZVÁNKA 
na
„Odborný kreditovaný seminár pre  SKP“.

Téma podujatia:
ZÁKON O ÚČTOVNÍCTVE a jeho aplikácia v konkurze a reštrukturalizácii

(bližšie informácie, viď harmonogram / program podujatia)


 

Termín a miesto konania:
Seminár je otvorený do 22.06.2016

Termín seminára: 22.06.2016

Začiatok seminára: o 09:00 (prezentácia od 08:30)

Miesto konania seminára:
BRATISLAVA

Hotel Color
Pri Starom mýte 3095/1, 831 04 Bratislava - Nové Mesto
www.hotelcolor.sk


Lektori:
Ing. Mária Horváthová - Ministerstvo financií SR
Cieľová skupina:
Seminár je určený najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov v zmysle zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MS SR č. 291/2005 o vzdelávacom po­riadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie. Seminár je vhodný taktiež pre advokátov a ekonómov.
Poplatky:
Účastnícky poplatok 90 € na osobu
je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z., § 3, ods. 1. 
V cene je zahrnuté wifi pripojenie, občerstvenie a obed pre účastníkov v zmysle zákona o cestovných náhradách.
Účastnícky poplatok 170 € pre dve osoby spolu pri registrácií dvoch osôb súčasne
je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z., § 3, ods. 1. 
V cene je zahrnuté wifi pripojenie, občerstvenie a obed pre účastníkov v zmysle zákona o cestovných náhradách.
Harmonogram/Program:

08:30 - 09:00 prezentácia
09:00 - 12:30 prednáška
12:30 - 13:30 obed
13:30 - 17:00 prednáškaProgram podujatia:

1. Zákon č. 431/2002 Z .z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov - definícia základných pojmov, účtovné sústavy, účtovná závierka, overovanie zverejňovanie, inventarizácia, účtovná dokumentácia a archivácia.
2. Mimoriadna účtovná závierka ku dňu predchádzajúcemu dňu vyhlásenia konkurzu. Analýza účtovnej závierky, majetnosť dlžníka, úpadok, platobná neschopnosť, predĺženie - tieto pojmy z pohľadu účtovníctva. Oceňovanie majetku a záväzkov v účtovníctve a oceňovanie majetku na účely zostavenie súpisu majetku.
3. Obdobie konkurzu ako jedno účtovné obdobie. Povinnosť zostavenia priebežnej účtovnej závierky.
4. Reštrukturalizácia z pohľadu účtovníctva a účtovanie do splnenia reštrukturalizačného plánu.
5. Diskusia.

Počet kreditných bodov pridelených MS SR:
6 bodov

Iné:
AKCIE a BONUSY

Pri prihlásení dvoch osôb súčasne ZĽAVA (viď Poplatky)

Ak ste sa zúčastnili našich podujatí v minulom roku, nezabudnite si uplatniť ZĽAVOVÝ KUPÓN
Možnosť objednania stravy:
Možnosť objednania ubytovania:
Fakturačné údaje:
AS3, Sídlo: Ružová dolina č. 17, 821 08 Bratislava, IČO: 42280893, DIČ: (neplátca DPH),
Registrované na Ministerstve vnútra SR č. VVS/1-900/90-41896
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Č. účtu: 2924901318/1100,
IBAN: SK72 1100 0000 0029 2490 1318,
vzdelavanie@as3.sk
www.as3.sk

Ako sa prihlásiť
Prihlásenie: Záväznú prihlášku so všetkými požadovanými údajmi môžete vyplniť a prihlásiť sa online.

Do tohto termínu žiadame uhradiť účastnícky poplatok na číslo účtu: 2924901318/1100, IBAN: SK72 1100 0000 0029 2490 1318, Tatra banka, a.s., Bratislava, KS: 0308, VS: IČO Vašej organizácie, ŠS: termín školenia (ddmmrrrr).

 

Poučenie:
 Prihláška na kurz/seminár/e-learning je záväzná. Odoslaním záväznej prihlášky odosielateľ súhlasí s podmienkami účasti prihlásenej osoby na podujatí.vZa prihláseného účastníka sa môže zúčastniť náhradník. V prípade neúčasti alebo zrušení objednávky po uzávierke prihlášok na jednotlivé podujatie (tri kalendárne dni pred začiatkom podujatia) sa zaplatená cena za kurz/seminár/e-learning nevracia. Pri zrušení objednávky v termíne do uzávierky kurzu/seminára/e-learningu je storno poplatok 60 % z ceny. Zaslaním prihlášky zmluvné strany uzatvárajú dohodu o cene. Faktúru (daňový doklad) obdržíte na podujatí na základe zaslanej záväznej prihlášky.
06.05.2022 - KOŠICE - Török/Dolný - KE
ONLINE PRIHLÁSENIE tu: https://as3.sk/online-prihlasenie-vyber***Podujatie je určené najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov v zmysle zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MS SR č. 291/2005 o vzdelávacom po­riadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie. Podu...