Online prihláška    Registrácia    Prihlásenie

VZDELÁVANIE - Kreditovane podujatie SKP 24.05.2017 - TVORBA A SPRÁVA WWW.STRÁNOK II. - 1 kreditný bod - BA

Organizátor:
AS3
ASOCIÁCIA SPRÁVCOV A SPRÁVCOVSKÝCH SPOLOČNOSTÍ

registrovaná MINISTERSTVOM SPRAVODLIVOSTI SR
Ružová dolina č. 17, 821 08 Bratislava, IČO: 42280893


si Vás dovoľuje  pozvať  v rámci ďaľšieho vzdelávania správcov  na odborný seminár.

POZVÁNKA 
na
„Odborný kreditovaný seminár pre  SKP“.

Téma podujatia:

TVORBA WWW STRÁNOK II. - vytvorte a spravujte stránku 


(bližšie informácie, viď harmonogram / program podujatia)


Termín a miesto konania:
Seminár je otvorený do 24.05.2017

Termín seminára: 24.05.2017

Začiatok seminára: o 09:00 (prezentácia od 08:30)

Miesto konania seminára:
BA - UNIVERZITNÝ TECHNOLOGICKÝ INKUBÁTOR STU

adresa: Pionierska 15, 83102 Bratislava
zasadacia miestnosť č. 319

www.inqb.skLektori:
Mgr. Ján ŽITNIAK - uznávaný IT odborník

ODBORNÝ GARANT: AS3
Cieľová skupina:
Vhodné pre asistentov a koncipientov, príp. iných zamestnancov. Kreditné body sú pripísané správcovi.
Po skončení kurzu účastník dokáže vytvoriť profesionálnu firemnú alebo osobnú www stránku v redakčnom systéme Joomla bez potreby programátorských znalostí 
Vstupné požiadavky: 
Pokročilejšia skúsenosť s PC – dokázať inštalovať program, pracovať s textovým editorom a bez problémov pracovať s priečinkami a súbormi 
 
Poplatky:
Účastnícky poplatok 75 € na osobu

je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z., § 3, ods. 1.
V cene je zahrnuté wifi pripojenie, občerstvenie pre účastníkov v zmysle zákona o cestovných náhradách.
Možnosť využiť prefinancovanie cez Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v rámci REPAS.

Účastnícky poplatok 145 € pre dve osoby spolu pri registrácií dvoch osôb súčasne

je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z., § 3, ods. 1.
V cene je zahrnuté wifi pripojenie, občerstvenie pre účastníkov v zmysle zákona o cestovných náhradách.
Možnosť využiť prefinancovanie cez Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v rámci REPAS.

Harmonogram/Program:

Harmonogram:
08:30 - 09:00 prezentácia
09:00 - 12:00 prednáška 
12:00 - 12:30 občerstvenie
12:30 - 15:30 prednáška 
 

Rozsah: 16 vyučovacích hodín (rozdelené na dva semináre) - II. ČASŤ

• Výhody a nevýhody tvorby WWW stránky 

o Pomocou HTML 

o Pomocou WYSIWYG editorov 

• Čo je Content Management System (CMS) a jeho možnosti 

• CMS Joomla 

o História, súčasnosť, referencie 

o Úvod do práce s CMS Joomla 

o Oboznámenie sa s prostredím 

o Čo sú články, kategórie 

o Tvorba článkov 

o Tvorba kategórií 

o Práca s textovým editorom v článku 

 Vkladanie obrázkov 

 Vkladanie tabuliek a hypertextových odkazov 

o Priradenie článku k jednotlivej kategórii 

o Tvorba menu a prepájanie na existujúci obsah (článok, kategóriu) 

o Rozšírenie funkcionality Joomla pomocou modulov, komponentov a pluginov 

o Rozdiely medzi modulmi, komponentmi a pluginmi 

o Ukážka a praktické použitie najvhodnejších rozšírení 

 formuláre, bannery, štatistiky, galéria, kontakt 

o Vzhľad stránky v CMS Joomla 

 Použitie správnych šablón 

 Vyhľadanie šablón na internete 

 Úprava existujúcej šablóny 

 Tvorba vlastnej šablóny 

o Popis globálnych nastavení v Joomla 

o Aktivácia / deaktivácia základných funkcií, metadata, bezpečnosť 

o Inštalácia Joomla na lokálnom PC 

o Odporúčania a predpoklady pre správny beh Joomla na PC 

o Umiestnenie stránky (export joomla stránky) na server, do celosvetovej sieti Internet 

o Použitie www stránky v sieti Internet 

o Založenie vlastnej www adresy (domény) 

o Zaujímavé odkazy s tématikou Joomla, odporúčania 

 
DISKUSIA - interaktívne v priebehu celého podujatia
Počet kreditných bodov pridelených MS SR:
1 bodov

Iné:
Obmedzený počet účastníkov (max. 10) - individuálny prístup.
Možnosť objednania stravy:
Možnosť objednania ubytovania:
Fakturačné údaje:
AS3, Sídlo: Ružová dolina č. 17, 821 08 Bratislava, IČO: 42280893, DIČ: (neplátca DPH),
Registrované na Ministerstve vnútra SR č. VVS/1-900/90-41896
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Č. účtu: 2924901318/1100,
IBAN: SK72 1100 0000 0029 2490 1318,
vzdelavanie@as3.sk
www.as3.sk

Ako sa prihlásiť
Prihlásenie: Záväznú prihlášku so všetkými požadovanými údajmi môžete vyplniť a prihlásiť sa online.

Do tohto termínu žiadame uhradiť účastnícky poplatok na číslo účtu: 2924901318/1100, IBAN: SK72 1100 0000 0029 2490 1318, Tatra banka, a.s., Bratislava, KS: 0308, VS: IČO Vašej organizácie, ŠS: termín školenia (ddmmrrrr).

 

Poučenie:
 Prihláška na kurz/seminár/e-learning je záväzná. Odoslaním záväznej prihlášky odosielateľ súhlasí s podmienkami účasti prihlásenej osoby na podujatí.
Za prihláseného účastníka sa môže zúčastniť náhradník. V prípade neúčasti alebo zrušení objednávky po uzávierke prihlášok na jednotlivé podujatie (tri kalendárne dni pred začiatkom podujatia) sa zaplatená cena za kurz/seminár/e-learning nevracia. Pri zrušení objednávky v termíne do uzávierky kurzu/seminára/e-learningu je storno poplatok 60 % z ceny. Zaslaním prihlášky zmluvné strany uzatvárajú dohodu o cene. Faktúru (daňový doklad) obdržíte po úhrade predfaktúry e-mailom.
06.05.2022 - KOŠICE - Török/Dolný - KE
ONLINE PRIHLÁSENIE tu: https://as3.sk/online-prihlasenie-vyber***Podujatie je určené najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov v zmysle zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MS SR č. 291/2005 o vzdelávacom po­riadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie. Podu...