Online prihláška    Registrácia    Prihlásenie

VZDELÁVANIE - Kreditovane podujatie SKP 26.04.2017 - EXCEL - 1 kreditný bod - BA

Organizátor:
AS3
ASOCIÁCIA SPRÁVCOV A SPRÁVCOVSKÝCH SPOLOČNOSTÍ

registrovaná MINISTERSTVOM SPRAVODLIVOSTI SR
Ružová dolina č. 17, 821 08 Bratislava, IČO: 42280893


si Vás dovoľuje  pozvať  v rámci ďaľšieho vzdelávania správcov  na odborný seminár.

POZVÁNKA 
na
„Odborný kreditovaný seminár pre  SKP“.

Téma podujatia:

EXCEL  - ovládnite tabuľky a databázy


(bližšie informácie, viď harmonogram / program podujatia)


Termín a miesto konania:
Seminár je otvorený do 17.04.2017

Termín seminára: 26.04.2017

Začiatok seminára: o 09:00 (prezentácia od 08:30)

Miesto konania seminára:
BA - UNIVERZITNÝ TECHNOLOGICKÝ INKUBÁTOR STU

adresa: Pionierska 15, 83102 Bratislava
zasadacia miestnosť č. 319

www.inqb.skLektori:
Mgr. Ján ŽITNIAK - uznávaný IT odborník

ODBORNÝ GARANT: AS3
Cieľová skupina:
Vhodné pre asistentov a koncipientov, príp. iných zamestnancov. Kreditné body sú pripísané správcovi.
Absolvent počas štúdia získa praktické zručnosti pri vytváraní a úprave tabuliek, spozná a dokáže používať vybrané funkcie, filtre, kontingenčné tabuľky. Pre mierne pokročilých, so základnými vedomosťami o Microsoft EXCEL.
 
Poplatky:
Účastnícky poplatok 75 € na osobu
je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z., § 3, ods. 1. 
V cene je zahrnuté wifi pripojenie, občerstvenie pre účastníkov v zmysle zákona o cestovných náhradách.
Možnosť využiť prefinancovanie cez Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v rámci REPAS.
Účastnícky poplatok 145 € pre dve osoby spolu pri registrácií dvoch osôb súčasne
je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z., § 3, ods. 1. 
V cene je zahrnuté wifi pripojenie, občerstvenie pre účastníkov v zmysle zákona o cestovných náhradách.
Možnosť využiť prefinancovanie cez Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v rámci REPAS.
Harmonogram/Program:

Harmonogram:
08:30 - 09:00 prezentácia
09:00 - 12:00 prednáška 
12:00 - 12:30 občerstvenie
12:30 - 15:30 prednáška 
 

Rozsah: 8 vyučovacích hodín 

 

Program:

Práca s panelmi nástrojov 

 Používanie Pomocníka (Nápovedy) 

 Úprava tabuliek 

 • zlúčenie buniek 
 • zalomenie textu 
 • orámovanie tabuľky 
 • otočenie textu, zarovnanie textu v bunke 

 Hromadná zmena šírky a výšky buniek 

 Pohyb v dokumente pomocou klávesových skratiek 

 Kopírovanie a presun hárku 

 Príkaz Uložiť ako 

 Kopírovanie formátu 

 Formát bunky 

 • mena, dátum, 

 Zoraďovanie v Exceli 

 • zoradenie A-Z, zoradenie mesiacov a dní 
 • viac kritérií zoradenia 

 Výpočty v Exceli 

 • základné vzorce - mocnina, odmocnina, zlomky, 
 • absolútna adresa 

 Grafy a diagramy II. 

 • Vytvorenie grafu / diagramu, jeho úprava, zmena typu, vstupných údajov a dát v grafe, doplnenie údajov do grafu 
 • Kopírovanie do iných súborov 

 Prepájanie hárkov 

 Uloženie dokumentu v inom formáte, vytvorenie šablóny 

 Možnosti aplikácie – meno používateľa, preddefinovaný priečinok pre ukladanie 

 Vyhľadávanie a zámena údajov v hárku 

 Funkcia IF I. - jednoduchá podmienka 

 Filtrovanie údajov I. 

 • automatický filter, vlastný automatický filter a funkcia SUBTOTAL 

 Kontingenčná tabuľka I. 

 • vytvorenie kont. tabuľky, prispôsobenie KT 

 Tlač tabuliek 

 • opakovanie hlavičky na každej strane 
 • ukotvenie priečok na hlavičky stĺpcov alebo riadkov 

 Hlavička a päta hárku

 • pridanie čísla strany, počtu strán 

 Zapnutie a vypnutie mriežky, zobrazenie záhlavia riadkov a stĺpcov pri tlači DISKUSIA - interaktívne v priebehu celého podujatia
Počet kreditných bodov pridelených MS SR:
1 bodov

Iné:
Obmedzený počet účastníkov (max. 10) - individuálny prístup.
Možnosť objednania stravy:
Možnosť objednania ubytovania:
Fakturačné údaje:
AS3, Sídlo: Ružová dolina č. 17, 821 08 Bratislava, IČO: 42280893, DIČ: (neplátca DPH),
Registrované na Ministerstve vnútra SR č. VVS/1-900/90-41896
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Č. účtu: 2924901318/1100,
IBAN: SK72 1100 0000 0029 2490 1318,
vzdelavanie@as3.sk
www.as3.sk

Ako sa prihlásiť
Prihlásenie: Záväznú prihlášku so všetkými požadovanými údajmi môžete vyplniť a prihlásiť sa online.

Do tohto termínu žiadame uhradiť účastnícky poplatok na číslo účtu: 2924901318/1100, IBAN: SK72 1100 0000 0029 2490 1318, Tatra banka, a.s., Bratislava, KS: 0308, VS: IČO Vašej organizácie, ŠS: termín školenia (ddmmrrrr).

 

Poučenie:
 Prihláška na kurz/seminár/e-learning je záväzná. Odoslaním záväznej prihlášky odosielateľ súhlasí s podmienkami účasti prihlásenej osoby na podujatí.
Za prihláseného účastníka sa môže zúčastniť náhradník. V prípade neúčasti alebo zrušení objednávky po uzávierke prihlášok na jednotlivé podujatie (tri kalendárne dni pred začiatkom podujatia) sa zaplatená cena za kurz/seminár/e-learning nevracia. Pri zrušení objednávky v termíne do uzávierky kurzu/seminára/e-learningu je storno poplatok 60 % z ceny. Zaslaním prihlášky zmluvné strany uzatvárajú dohodu o cene. Faktúru (daňový doklad) obdržíte po úhrade predfaktúry e-mailom.