Online prihláška    Registrácia    Prihlásenie

VZDELÁVANIE - Kreditovane podujatie SKP 28.03.2017 - ZODPOVEDNOSŤ SPRÁVCOV A ŠTATUTÁROV, TRESTNOPRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ - 6 kreditných bodov - BA

Organizátor:
AS3
ASOCIÁCIA SPRÁVCOV A SPRÁVCOVSKÝCH SPOLOČNOSTÍ

registrovaná MINISTERSTVOM SPRAVODLIVOSTI SR
Ružová dolina č. 17, 821 08 Bratislava, IČO: 42280893


si Vás dovoľuje  pozvať  v rámci ďaľšieho vzdelávania správcov  na odborný seminár.

POZVÁNKA 
na
„Odborný kreditovaný seminár pre  SKP“.

Téma podujatia:

ZODPOVEDNOSŤ ŠTATUTÁROV A SPRÁVCOV PRI VÝKONE FUNKCIE
...

POTENCIÁLNA TRESTNOPRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ SPRÁVCU A SÚVISIACA EKONOMICKÁ KRIMINALITA

(bližšie informácie, viď harmonogram / program podujatia)


Termín a miesto konania:
Seminár je otvorený do 28.03.2017

Termín seminára: 28.03.2017

Začiatok seminára: o 09:00 (prezentácia od 08:30)

Miesto konania seminára:
BA - VIENNA HOUSE EASY CHOPIN BRATISLAVA
Galvaniho 28, 821 04 Bratislava
https://www.viennahouse.com/sk/easy-chopin-bratislava/poloha.html


Lektori:
JUDr. Branislav JABLONKA, PhD. - advokát, konateľ, odborný asistent - Právnická fakulta UK, Katedra Obchodného práva a hospodárskeho práva

JUDr. Ján ŠANTA, PhD.
- Úrad špeciálnej prokuratúry
Cieľová skupina:
Seminár je určený najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov v zmysle zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MS SR č. 291/2005 o vzdelávacom po­riadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie. Seminár je vhodný taktiež pre advokátov a ekonómov.
Poplatky:
Účastnícky poplatok 119 € na osobu
je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z., § 3, ods. 1. 
V cene je zahrnuté wifi pripojenie, občerstvenie a obed pre účastníkov v zmysle zákona o cestovných náhradách.
Účastnícky poplatok 229 € pre dve osoby spolu pri registrácií dvoch osôb súčasne
je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z., § 3, ods. 1. 
V cene je zahrnuté wifi pripojenie, občerstvenie a obed pre účastníkov v zmysle zákona o cestovných náhradách.
Harmonogram/Program:

Harmonogram:
08:30 - 09:00 prezentácia
09:00 - 12:30 prednáška JUDr. Jablonka, PhD.
12:30 - 13:00 obed
13:00 - 16:30 prednáška JUDr. Šanta, PhD.


Program podujatia:

JUDr. Jablonka, PhD.:
ZODPOVEDNOSŤ ŠTATUTÁROV A SPRÁVCOV PRI VÝKONE FUNKCIE

- VÝKON FUNKCIE S ODBORNOU STAROSTLIVOSŤOU
- PODNIKATEĽSKÝ ÚSUDOK
- CIVILNOPRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ
- TRESTOPRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ
- DISKUSIA - interaktívne v priebehu celého podujatia

JUDr. Šanta, PhD.:
POTENCIÁLNA TRESTNOPRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ SPRÁVCU A SÚVISIACA EKONOMICKÁ KRIMINALITA
DISKUSIA - interaktívne v priebehu celého podujatia

Počet kreditných bodov pridelených MS SR:
6 bodov

Iné:
Možnosť objednania stravy:
Možnosť objednania ubytovania:
Fakturačné údaje:
AS3, Sídlo: Ružová dolina č. 17, 821 08 Bratislava, IČO: 42280893, DIČ: (neplátca DPH),
Registrované na Ministerstve vnútra SR č. VVS/1-900/90-41896
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Č. účtu: 2924901318/1100,
IBAN: SK72 1100 0000 0029 2490 1318,
vzdelavanie@as3.sk
www.as3.sk

Ako sa prihlásiť
Prihlásenie: Záväznú prihlášku so všetkými požadovanými údajmi môžete vyplniť a prihlásiť sa online.

Do tohto termínu žiadame uhradiť účastnícky poplatok na číslo účtu: 2924901318/1100, IBAN: SK72 1100 0000 0029 2490 1318, Tatra banka, a.s., Bratislava, KS: 0308, VS: IČO Vašej organizácie, ŠS: termín školenia (ddmmrrrr).

 

Poučenie:
 Prihláška na kurz/seminár/e-learning je záväzná. Odoslaním záväznej prihlášky odosielateľ súhlasí s podmienkami účasti prihlásenej osoby na podujatí.
Za prihláseného účastníka sa môže zúčastniť náhradník. V prípade neúčasti alebo zrušení objednávky po uzávierke prihlášok na jednotlivé podujatie (tri kalendárne dni pred začiatkom podujatia) sa zaplatená cena za kurz/seminár/e-learning nevracia. Pri zrušení objednávky v termíne do uzávierky kurzu/seminára/e-learningu je storno poplatok 60 % z ceny. Zaslaním prihlášky zmluvné strany uzatvárajú dohodu o cene. Faktúru (daňový doklad) obdržíte po úhrade predfaktúry e-mailom.