Online prihláška    Registrácia    Prihlásenie

VZDELÁVANIE - Kreditovane podujatie SKP 30.09.2015 - AKTUÁLNY VÝVOJ V OBCHODNOM A KONKURZNOM PRÁVE, REGISTER DISKVALIFIKÁCIÍ - 6 kreditných bodov - BRATISLAVA

Organizátor:
AS3
ASOCIÁCIA SPRÁVCOV A SPRÁVCOVSKÝCH SPOLOČNOSTÍ

registrované MINISTERSTVOM SPRAVODLIVOSTI SR
Ružová dolina č. 17, 821 08 Bratislava, IČO: 42280893

v spolupráci s   MS  SR  

si Vás dovoľujú  pozvať   v rámci ďaľšieho vzdelávania správcov  na odborné semináre.

POZVÁNKA 
na
„Odborný kreditovaný seminár pre  SKP“.

Termíny:
30.09.2015 od 9:00 hod. do  17:00 hod.
AKTUÁLNY VÝVOJ V OBCHODNOM A KONKURZNOM PRÁVE, REGISTER DISKVALIFIKÁCIÍ
...
22.10.2015 od 9:00 hod. do  17:00 hod.
OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ, SPRÁVCA, DOHĽAD A SANKCIE
...
12.11.2015 od 9:00 hod. do 17:00 hod.
ŽALOBY - INCIDENČNÁ, EXCINDAČNÁ, ŽALOBA NA VYMÁHANIE ZMLUVNEJ POKUTY
...
01.12.2015 od 9:00 hod. do 17:00 hod.
KOMUNIKÁCIA S ÚPADCOM A VERITEĽMI, TYPOLÓGIA KLIENTOV
...


Termín a miesto konania:
Seminár je otvorený do 30.09.2015

Termín seminára: 30.09.2015

Začiatok seminára: o 09:00 (prezentácia od 08:30)

Miesto konania seminára: BRATISLAVA - PREMIUM **** business hotel

adresa: Priekopy 423/20, Bratislava 
www.hotel-premium.sk

Lektori:
30.09.2015:
Školitelia: 
JUDr. Martin Maliar,  zo sekcie legislatívy, odboru legislatívy občianskeho a obchodného práva na MS SR
JUDr. Denisa Vargová
,  
riaditeľka odboru, sekcia   civilného práva, odbor dohľadu nad právnickými profesiami, na MS SR 


22.10.2015:
Školitelia: 
JUDr. Martin Maliar,  
zo sekcie legislatívy, odboru legislatívy občianskeho a obchodného práva na MS SR
JUDr. Denisa Vargová
,  
riaditeľka odboru, sekcia   civilného práva, odbor dohľadu nad právnickými profesiami, na MS SR 

12.11.2015
Školiteľ:
JUDr. Matúš Králik, PhD., advokát

01.12.2015
Školitelia:
Mgr. Jarmila Cecková, HR špecialista a tréner v oblasti komunikácie
Bc. Peter Oravec, HR špecialista a tréner v oblasti komunikácie

 
Cieľová skupina:
Seminár je určený najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov v zmysle zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MS SR č. 291/2005 o vzdelávacom po­riadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie. Seminár je vhodný taktiež pre advokátov a ekonómov.
Poplatky:
Účastnícky poplatok 90 € na osobu
je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z., § 3, ods. 1. 
V cene je zahrnuté wifi pripojenie, občerstvenie a obed pre účastníkov v zmysle zákona o cestovných náhradách.
Účastnícky poplatok 170 € pre dve osoby spolu pri registrácií dvoch osôb súčasne
je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z., § 3, ods. 1. 
V cene je zahrnuté wifi pripojenie, občerstvenie a obed pre účastníkov v zmysle zákona o cestovných náhradách.
Harmonogram/Program:

30.09.2015:

Program: 
AKTUÁLNY VÝVOJ V OBCHODNOM A KONKURZNOM PRÁVE, REGISTER DISKVALIFIKÁCIÍ

1. Pripravovaná novela Obchodného zákonníka - Jednoduchá spoločnosť na akcie

2. Zmeny v Nariadení EÚ o konkurznom konaní

3. Účinky vyhlásenia konkurzu - aktuálne problémy
...
4. Register diskvalifikácií


POČET KREDITNÝCH BODOV:  6

.......................................................................................................................................................


22.10.2015:

Program: 
OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ, SPRÁVCA, DOHĽAD A SANKCIE

1. Zrušenie obchodnej spoločnosti s likvidáciou vs. konkurz
2. Výmaz právnickej osoby z verejného registra - konštitutívny alebo deklaratórny

3. Zahraničné právne úpravy a legislatívne možnosti riešenia  do budúcna

...
4. Správca

5. Štátna správa vo výkone správcovskej činnosti

6. Dohľad a sankcie

POČET KREDITNÝCH BODOV:  6
.......................................................................................................................................................

12.11.2015:

Program: 
ŽALOBY

1. Incidenčná a excindačná žaloba

2. Žaloby, ktorými správcovia uplatňujú nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa § 11 ods. 3 ZKR

 

POČET KREDITNÝCH BODOV:  6

...................................................................................................................................................... 

01.12.2015:

Program: 
KOMUNIKÁCIA S ÚPADCOM A VERITEĽMI, TYPOLÓGIA KLIENTOV

1. Komunikácia s úpadcom a s veriteľmi v konkurze a reštrukturalizácií (ďalej KaR)

2. Schéma interpersonálnej komunikácie a jej použitie v praxi

3. Tri oblasti komunikačných zručností, ktoré sú potrebné pre efektívne odovzdávanie informácií (presnosť, spoľahlivosť, spätná väzba)

4. Ako správne klásť otázky úpadcovi a veriteľom v KaR
...
5. Typológia klientov v konkurze a reštrukturalizácií (ďalej KaR)

6. Druhy motivácie u klientov (ktorí chcú podať návrh na vyhlásenie konkurzu, resp. chcú zrevitalizvať svoje podnikanie prostredníctvom reštrukturalizácie)

  • Typológia klientov „Proces – výsledok“ v praxi (podľa: Apter Michael John)
  • Typológia klientov „K“ a „OD“ v praxi (podľa: David McClelland a John Atkinson) + krátky test na sebapoznanie

 Každá typológia je aplikovaná konkrétne do praxe v podobe: 

  • charakteristických čŕt jednotlivých typov klientov,
  • kľúčových slov (čo klientom hovoriť podľa ich typu),
  • čo vylúčené a čo vhodné používať pri komunikácií s jednotlivými typmi klientov

Každý účastník tréningu dostane svoj vytlačený test „Individuálne motivátory“, kde sa dozvie, ktoré motivátory konkrétne jeho motivujú a spozná aj jeho praktické použitie. 
OBMEDZENÝ POČET ÚČASTNÍKOV, MAX. 10 V SKUPINE.

POČET KREDITNÝCH BODOV:  6
.......................................................................................................................................................
Počet kreditných bodov pridelených MS SR:
6 bodov

Iné:
AKCIA
Pri prihlásení dvoch osôb súčasne ZĽAVA (viď Poplatky)
Možnosť objednania stravy:
Možnosť objednania ubytovania:
Fakturačné údaje:
AS3, Sídlo: Ružová dolina č. 17, 821 08 Bratislava, IČO: 42280893, DIČ: (neplátca DPH),
Registrované na Ministerstve vnútra SR č. VVS/1-900/90-41896
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Č. účtu: 2924901318/1100,
IBAN: SK72 1100 0000 0029 2490 1318,
vzdelavanie@as3.sk
www.as3.sk

Ako sa prihlásiť
Prihlásenie: Záväznú prihlášku so všetkými požadovanými údajmi môžete vyplniť a prihlásiť sa online.

Do tohto termínu žiadame uhradiť účastnícky poplatok na číslo účtu: 2924901318/1100, IBAN: SK72 1100 0000 0029 2490 1318, Tatra banka, a.s., Bratislava, KS: 0308, VS: IČO Vašej organizácie, ŠS: termín školenia (ddmmrrrr).

Účastnícky poplatok možno uhradiť tiež v hotovosti pri prezentácii, avšak aj v prípade platby v hotovosti prosíme o prihlásenie z dôvodu kapacitného a technického zabezpečenia.

Poučenie:
 Prihláška na kurz/seminár/e-learning je záväzná. Odoslaním záväznej prihlášky odosielateľ súhlasí s podmienkami účasti prihlásenej osoby na podujatí.vZa prihláseného účastníka sa môže zúčastniť náhradník. V prípade neúčasti alebo zrušení objednávky po uzávierke prihlášok na jednotlivé podujatie (tri kalendárne dni pred začiatkom podujatia) sa zaplatená cena za kurz/seminár/e-learning nevracia. Pri zrušení objednávky v termíne do uzávierky kurzu/seminára/e-learningu je storno poplatok 60 % z ceny. Zaslaním prihlášky zmluvné strany uzatvárajú dohodu o cene. Faktúru (daňový doklad) obdržíte na podujatí na základe zaslanej záväznej prihlášky.
16.05.2024-ONLINE-Králik,Maliar - ONLINE, ...
správcovia konkurznej podstaty, advokáti, ekonómovia, audítori a širšia verejnosť.