Online prihláška    Registrácia    Prihlásenie

Poslanie

Základným cieľom asociácie je:

Ďalšími cieľmi AS3 sú:

Vzhľadom k tomu, že k základným princípom AS3 patrí združovanie správcov vo vyššie uvedených oblastiach na celom území SR, je asociácia otvorená pre spoluprácu so všetkými subjektmi pôsobiacimi na trhu v uvedených oblastiach a úzko súvisiacich oblastiach, ktoré pri vykonávaní svojej činnosti kladú dôraz na vysokú profesionálnu úroveň a etické zásady.

Na trhu poskytujú členovia AS3 služby spojené:

AS3 je členom profesného združenia 

AS3 sa zapája do legislatívnych procesov v rámci SR.

AS3 úzko spolupracuje s jednotlivými ministerstvami SR, najužšia a najvýraznejšia spolupráca je s MINISTERSTVOM VNÚTRA SR, jednotlivými Štátnymi archívmi, MINISTERSTVOM SPRAVODLIVOSTI SR, MINISTERSTVOM PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR.

14.03.2024-ONLINE-Králik,Rampášek - ONLINE...
správcovia konkurznej podstaty, advokáti, ekonómovia, audítori a širšia verejnosť.
16.05.2024-ONLINE-Králik,Maliar - ONLINE, ...
správcovia konkurznej podstaty, advokáti, ekonómovia, audítori a širšia verejnosť.